Portrætter

Slægten Reventlow:

Charlotte Augusta Agnes Reventlow
(1790 - 1864)

Fra venstre Christian Detlef greve af Reventlow, 1775-1851 (V, 47) Sophie Charlotte komtesse af Reventlow, 1779-1846 (V, 50) Sophie Friderica Louise Charlotte grevinde af Reventlow, født von Beulwitz, 1747-1822 Charlotte Augusta Agnes komtesse af Reventlow, 1790-1864 (V, 57) (på moderens skød) Louise Sybille komtesse af Reventlow, 1783-1848 (V, 53) Gehejmestatsminister Christian Detlef Friderich greve af Reventlow, 1748-1827 (V, 42) Ernst Christopher Detlef greve af Reventlow, 1786-1859 (V, 55) Conrad Detlev Cay greve af Reventlow, 1785-1840 (V, 54) Einert Carl Detlef greve af Reventlow, 1788-1867 (V, 56) Ludvig Detlev greve af Reventlow, 1780-1857 (V, 51) Samt ammen Lola. Skitse malet 1790 af Nicolaus Wolff.


Andre slægter:

Else Skoubo
(1898 - 1950)Slotte og Herregårde


Sandbjerg
Sandbjerg

Kilde: Sandbjerg Gods Historie - Grevskabet Reventlow - Sandbjerg Sandbjerg Slot kan spores tilbage til 1500-tallet. Omkring år 1500 nævnes Sandbjerggaard første gang, og i 1564 overdrog Kong Frederik II en trediedel af den kongelige del af hertugdømmerne til sin bror Hertug Hans den Yngre (1545-1622), der således kom i besiddelse af Ærø, Als og Sundeved i hertugdømmet Slesvig. Hertugen lod bygge den dæmning ud mod Alssund, som endnu findes. Herved blev en vig af sundet omdannet til Møllesøen. Hans vandmølle, hvis rester endnu kan ses, var i drift, til den brændte i 1916. Ved Hertug Hans' død i 1622 tilfaldt Sandbjerg hans efterkommere af den sønderborgske linie. Da en af disse, Hertug Christian Adolf, i 1667 gik konkurs, overgik Sandbjerg til kronen. Godset blev få år efter, i 1673, solgt til amtmand – senere storkansler – Conrad Reventlow (1644-1708) i Haderslev. Han fik kongens tilladelse til at oprette et len af Sandbjerg og sine øvrige besiddelser i Sundeved, grevskabet Reventlow-Sandbjerg. Hertug Hans' Sandbjerg lå, hvor Sandbjerggaard nu ligger – på den anden side af Møllesøen. I 1788 lod Conrad Georg Reventlow opføre et palæ på pynten ud til Alssund. Bygmester var Christian August Bohlsmann fra Sønderborg. Forpagterboligen, der opførtes i 1783, indgår sammen med Palæet, de øvrige økonomibygninger og parken i et samlet anlæg mellem Møllesøen og Alssund – det nuværende Sandbjerg Gods. Slægten Reventlow ejede Sandbjerg helt frem til 1930. 1787-88 gennemførte Conrad Georg Reventlow Sandbjerggårds udparcellering, hvorved 300 tdr. af hovmarken blev solgt til bønderne i 14 parceller. Husmændene fik godt 100 tdr., og resten, ca. 186 tdr.. Skovene og Møllesøen blev liggende som stamparcel under hovedgården. Den nuværende hovedbygning, Palæet, er opført fra 1787 til 1788 efter tegninger af Christian August Bohlsmann og fredet. I årene fra 1864 til 1920 førte stedet en ret omskiftelig tilværelse som højskole, husholdningsskole og hestestutteri. Ved lensafløsningen i 1924 overgik Sandbjerg til fri ejendom, og efter Christian-Einar Reventlows død i 1929 blev Sandbjerg solgt til den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl, født Dinesen. Ellen Dahls søster var Karen Blixen. Efter Knud Dahls død åbnede hun Sandbjerg for kulturpersonligheder og videnskabsmænd, og i 1954 skænkede hun godset til Aarhus Universitet. Ved hendes død i 1959 overtog universitetet den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods.


Heraldik


Reventlow Vaabenskjold
Reventlow Vaabenskjold

Einart greve Reventlow blev i maj 1860 optaget i det Svenske Ridderhus med det Reventlowske vaabenskjold.


Gravsten og epitafier


Reventlow, Christian Frederik 1837-1904
Reventlow, Christian Frederik 1837-1904

Gudmuntorp Kirkegård, Gudmuntorp, Höör, Skåne, Sverige
   

Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Træ:  

Match 1 til 50 fra 11,335

      1 2 3 4 5 ... 227» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 • til Tostrup (Christianssæde, Fuglse H.) og Nielstrup (Musse H.)
• var 1397 nærværende paa Laalands Landsthing og var da Ridder
• beseglede 1401 i Helsingborg Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente
• 1411 nærværende paa Skifte efter Hr. Axel Mogensen (Gøye)
• Lehnsmand paa Ørkel

 
Kabel, Henning (I61)
 
2
Danske adelsgodser i middelalderen, Erik Ulsig, Kbh.1968 s 192

(Research):>Death note: Death Surety:0 
Nielsen, Thomas (I978)
 
3
!Electoral Roll 1915; Tegner,Alma, Gayndah,housewife, enrolled 2 Nov 1914
also enrolled at North Gayndah, Dom.Duties enrolled 15 Sep 1914
"Vailimia" was the home in Samoa where RL Stevenson lived and died - Bartsch
family lived on that property or next door
suffered from leg ulcers, suspected diabetes, leg amputation imminent on death. 
Bartsch, Alma (I14941)
 
4
!NAME: First name and birth year from the booklet "N.F.S.Grundtvig" by Poul Dam . 1 9 8 3 : R o y a l Danish Ministry ofCultural Affairs, Copenhagen. 
Grundtvig, Johan (I19542)
 
5
!Served in WWII in several areas including Water Transport - Joined in Brisbane QX50562 - next of kin listed as Constance Tegner. Served at Scheyville, NSW. Taught others to drive, including tanks. Hewas very proud of the fact that he was licenced to drive everything from a motor cycle to a semi-trailer, personal carriers and tanks.
!Columbarium 12 Section 21 Veterans Section Albany Creek Crematorium.
stomache ulcer, diabetes, stroke, arthritis.

!Appreciation card in possession of Marjory Olive Woolley 2003
ISAAC VILHEM (Bill) TEGNER
Died 29th October, 1982
Aged 69 years
Of great comfort during our sorrow were the expressions of sympathy conveyed to us in many ways
We deeply appreciate your thoughfulness and thank you most sincerely.
BELLE, MARIE & JOHN, JUDY & ROY and FAMILIES 
Tegner, Isaac Vilhelm (Bill) (I15576)
 
6
!Aarhus Cathedral records show he was baptised there on the 8 November 1868, his parents were Over ingenieur Leutenant Isak Vilhelm Tegner and Hedevig Else Drejer. Living at Mindegade 327. The motherwas 26 years old and his Godmothers were the mother and Miss Irena Ravn, and the godfathers wee the father and Ingenieur Captain Ravn of Frederits.
1885 preliminary examination at Fredericia, 2nd-6th Dec 1889 and again 21-27 Mar 1890 Mate's examination, 1 Jan - 31 Dec 1891 Mate of 2nd Class under the State Railways, 1892 emigrated to Australia, Farmer here D.C - No. 33947, died 21 Dec at Diamantina Hospital, South Brisbane aged 68 years, Timber Salesman. Died of Cancer of Mouth, Cachexia, Syncope. Medical Attendant T.HENRY R. Mathewson who last saw him on the 18 Dec 1936. Father's occupation given as Commissioner of Railways, Danmark. Certified by F.M.Staubwasser, Superintendent of the hospital and by his daughter Minnie Tegner of 51 Wickham Terrace, Brisbane. Buried at Toowong Cemetery on 22nd Dec 1936 by R.L.P.Jones, C of England, witnesses F.Lloyd and J. Edwards. said to have been in Queensland 47 years and married at age 37 yearsto Alma Bartsch.
No tombstone buried in what is now public park land at Toowong Cemetery.
Notes from diary written 15 Apr 1894:- page 1 25 Nov 1891 left Fredericia
page 19 `Riversleigh', Almond Bank, Gillanden (Maggie) [New Zealand]
Electoral Roll 1915; Tegner, Isaac Vilhelm, Gayndah, labourer, enrolled 2 Nov 1914 also enrolled at North Gayndah, Sawmill labourer, enrolled 11 Sep 1914.
Cancer of the throat - see letters. 
Tegner, Isaac Vilhelm (I14366)
 
7
? enke efter Marquard Wulf 
Krummedige, Ide (I16214)
 
8
..til Grevskabet Friisenborg og Stamhuset Steensballegaard.Kammerherre, Hofjægerme s t e r , M e d e lem af Landsthinget,Rigsretsmedlem, Amtsraadsmedlem

TITEL: greve 
Krag-Juel-Vind-Frijs, Mogens Christian (I13950)
 
9
" Han indtraadte som Elev paa den kongl. militære Højskole i 1850, blev efter Oprykningsexamen i 1853 Sekondlieutenant à la suite i Ingeniørkorpset og afgik fra Skolen i 1855 til Tjeneste ved Korpset.Her ansattes han strax ved Ingeniørtropperne, men forflyttedes endnu s. A. til Vejtjenesten i Kongeriget, der den Gang var underlagt Korpset. I 1861 forfremmedes han til Premierlieutenant og ansattessenere paa Aaret som Afdelingsingeniør ved Kontrollen med Jærnbaneanlæggene i Jylland og Fyn. Som Følge af den efter Krigen 1864 stedfundne Reduktion erholdt han 27. Jan. 1865 Afsked af Krigstjenesten, men fortsatte sin Gjerning ved førnævnte Kontrol, hvis Chef han blev i 1867. I 1869 udnævntes han til Overingeniør ved Kontrollen og tillige til Overingeniør for de nye Statsbaneanlæg, derunder Dampfærgeanlæggene og den faste Bro over Limfjorden, og han blev s. A. Justitsraad. I sin Stilling som Overingeniør var han Medlem af Bestyrelsen for Havneanlægget ved Esbjærg 1871-74, af Kommissionen af1878 angaaende Kjøbenhavns Banegaards Udvidelse, af Kommissionen af 1886 angaaende Ordningen af Jærnbaneforholdene i og ved Kjøbenhavn og af Kommissionen af 1888 angaaende Anlæg af Frilager og Frihavnved Kjøbenhavn, 1. Okt. 1889 udnævntes han til Generaldirektør for Statsbanedriften, men beholdt ved Siden heraf sin Virksomhed som Overingeniør ved Statsbaneanlæggene. I 1893 frasagde han sig Justitsraadstitelen, og fra i. Avg. 1902 at regne entledigedes han som Generaldirektør, men beholdt Stillingen som Overingeniør, som han endnu beklæder.

T. har saaledes i over 40 Aar været knyttet til det danske Jærnbanevæsen, og i dette Tidsrum har han udfoldet en betydelig Virksomhed ved samme, i det han har medvirket ved Anlæg af Statsbaner, Dampfærger og Privatbaner til Værdier henholdsvis af o. 100, o. 5 og o. 30 Mill. Kr. Under hans Generaldirektorat er der ogsaa gjennemført flere vigtige og omfattende Jærnbanelove, saaledes Lovene af 1892 og 1898 om Statsbanedriftens Ordning ogLoven af 1896 om Statsbanernes Taxter." 
Tegner, Isaac Wilhelm (I13455)
 
10
" Han var som Barn stille og alvorlig, havde tidlig et aabent Øje for Naturen, afskrev allerede i sit 8. Aar til eget Brug Hornemanns Plantelære og havde som Dreng gjennemstuderet Cuviers . Til sit 16. Aar blev han undervist af Faderen, en dygtig Latiner af den gamle Skole, og havde i Pastor Gøtzsche i Tostrup, med hvem han deltog i Exkursioner, en Vejleder i Botanik og Ornithologi. Da de to ældreBrødre studerede, var det Hensigten, at Salomon, skjønt han havde overordentlig Lyst til Bogen, skulde sættes til en anden Livsvirksomhed; ved Moderens Bestræbelser lykkedes det dog i 1829 at faa hamsat i Viborg Skole, hvorfra han blev Student i 1833. Han gjorde en daarlig anden Examen paa Grund af, at han strax med al sin Flid kastede sig over Naturvidenskaben. Han begyndte derefter paa det medicinske Studium, men det varede meget kort, da hele hans Hu stod til Studiet af Planteriget. Han levede i flere Aar under meget trange Kaar og boede paa et lille Tagkammer hos en i Kjøbenhavn bosat Bekjendt fra hans Hjemstavn. Han besøgte grumme lidt Forelæsninger, men foretrak at studere paa egen Haand, ved hvilket Selvstudium han ganske vist spildte megen Tid, men vandt i videnskabelig Selvstændighed. Baade Reinhardt, Hornemann og Schouw interesserede sig for ham og skaffede ham offentlig Understøttelse og Lærervirksomhed, saa at han fra 1837 fik en noget mere sorgløs Tilværelse; i dette Aarog et Par Gange senere foretog han paa offentlig Bekostning Rejser, især i Jylland, for at samle Planter til .

I 1839 ægtede han Vilhelmine Vest, flyttede i den Anledning fra Regensen og stiftede sit eget Hjem. Kaarene vare smaa, men det blev en Spore til forøget Virksomhed, der bl. a. røbede sig i en Række Skrifter, der udkom i det følgende Par Aar. Hans første trykte Artikel var , som optoges i . Alle hans senere Arbejder ere botaniske; blandt disse maa særlig fremhæves hans meget benyttede (1838), somudmærker sig ved sine korte, fyndige Diagnoser, og hans (1839), af hvilken især den terminologiske Del har krævet betydeligt Arbejde. End videre meddelte han en Række botaniske Bidrag i Krøyers , afhvilke hans har faaet varigst Betydning, ligesom han ogsaa udgav en Del Oversættelser og nogle Lærebøger. I 1840 disputerede han for Magistergraden, og i sin Dissertation, , hævdede han meget skarptsin Opfattelse af den botaniske Videnskab. Han havde tidlig og med stor Begejstring sluttet sig til den naturfilosofiske Skole, hvis Repræsentant i Botanikken var H. G. L. Reichenbach, og særlig til den Grundsætning, at Totalorganismen følger samme Udviklingstrin som Individet. Han ansaa Planteverdenen for at udgjøre et, efter et bestemt Princip, fra første Færd dannet System, og det gjaldt for ham om at gjenkonstruere dette System af konstante Arter. Han agtede kun ringe den blotte empiriske Virksomhed, der uden et saadant Maal arbejder med Kniv og Mikroskop for at opdage Enkeltheder. Han levede kun ikke længe nok for at komme bort fra sit filosofiske Standpunkt og sit doktrinære Tredelings princip. -- Hans store Iver og Djærvhed under Kampen for det, han ansaa for Sandhed, i Forbindelsemed hans kritiske Sans, bragte ham, trods hans godmodige Karakter, ofte til at anvende en skarp Kritik i litterære Anmeldelser og i Polemik, saaledes modJ. H. Bredsdorff og A. S. Ørsted.

Hvad D.s ydre Stilling angaar, forbedredes den efterhaanden, i det han allerede 1838 og 1840 var konstitueret som botanisk Docent under Hornemanns Sygdom og Schouws Fraværelse; i 1840 blev han ansat som Docent ved Veterinærskolen, og det følgende Aar blev Udgivelsen af overdraget til ham. Hans sidste Arbejde var , der efter hans Død blev udgivet af Videnskabernes Selskab.

D. havde megen musikalsk Sans, spillede selv Violin med ikke ringe Færdighed, studerede Generalbas og komponerede et og andet i sine sidste Leveaar; en af disse Kompositioner blev benyttet til en Kantate, der udførtes ved hans Bisættelse i Frue Kirke. I Vinteren 1842 havde D. gjentagne Angreb af et heftigt Maveonde, hvorefter en Hjærneaffektion endte hans Liv 21. April, efter Formodning hidrørendefra hyppig Brug af giftig Snustobak. St. St. Blicher helligede ham et Mindedigt i for 6. Maj s. A. -- Videnskaben tabte i ham en dygtig Forsker, og han var vistnok med rette anset for den mest lovende af samtidige danske Botanikere." 
Drejer, Salomon Thomas Nicolay (I11231)
 
11
"Af Munk Ellebæks Slægt" - Fremragende danske bønder før og nu", s. 112. 
Benderup, Mette Jepsdatter (I19608)
 
12
"af Århus" 
Kaae, Jens Peter (I13190)
 
13
"aflet af hans forlovede husholderske Anne Chierstina".

"aflet af hans forlovede husholderske Anne Chierstina". 
Ratleff, Malene Sophia (I16557)
 
14
"Bergen-Op-Zoom"


Marriage
Date: 29 MAR 1916
Place: "Bergen-Op-Zoom", Walcha, New South Wales, Australia 
Familie: Dr Keith Sigismund Macarthur Brown / Ayesha Annie Cameron Borthwick (F32406)
 
15 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie: Bruce Wauch / Lylie Margaret Macarthur Brown (F31314)
 
16
"Brislington" 
Familie: Keith Brougham Docker / Margaret Macarthur Brown (F29514)
 
17
"Colstoun"

From Angela Lind


At "Leeholme" Gwen met and became friendly with friends who would later introduce her to Mario Lehmers Peryman, brother in law of William James Broun, and his wife Irene. Mario was apparently very highly regarded in the area. 
Broun, Muriel Gwen (I15822)
 
18
"Den gode.", nævnet 1397 blandt klosteret Preetz's velgørere 
Pogwisch, Volf (IV) (I1391)
 
19
"Familien paa Oleksovice 1490" 
Oleksovice, Georg Kusy von (I21711)
 
20
"Fat Mary" 
England, Mary Adelaide, Prinsesse af (I13099)
 
21
"Fled to France after the Battle of Culloden." Obviously not France as he was married in Danmark. 
Brown, William (I9978)
 
22
"fra Quarnbek", mageskiftede 1556 som Enke til Kronen 2 Gaarde i Harte Sogn m2 i andet Sogn. 
Rantzau, Tale (I3234)
 
23
"Friherre" 
Schaffalitzky von Mukodel, Sebastian (I4352)
 
24
"Friherre" 
Schaffalitzky von Mukodel, Ulricus (I4205)
 
25
"Friherre" 
Schaffalitzky von Mukodel, Anton (I7284)
 
26
"Friherre" 
Schaffalitzky von Mukodel, Wilhelm (I7292)
 
27
"Friherre"? I wouldn't have thougt he had lived long enough to b e called Friherre. 
Schaffalitzky von Mukodel, Ernst (I4027)
 
28
"Friherreinde" 
Schaffalitzky von Mukodel, Cathar. Benigna (I5472)
 
29
"Friherreinde" 
Schaffalitzky von Mukodel, Louyse Sophia (I5471)
 
30
"Fruen på Søgård", hvilket gods hun if. en gammel kilde skal have medbragt i sit ægteskab med Claus von Ahlefeldt til Søgaard.

Hun fordrev som enke før 1407 en kongelig sindet Jeppe Iversen fra hans gård i Holbæk i Adsbøl sogn.

Nævnes 1409 i klageskriftet over holstenerne, levede endnu i 1423, da hr Svend Sture, hr Otto vam Knope o.a. siges at have røvet og brændt hos hende og tilføjet hende skade for 1000 m k. 
Pogwisch, Anna (I1594)
 
31 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Brown, Robina Ruth Blomfield (I22306)
 
32
"paa Bohutice i Mähren" 
Mukodel, Georg Kusy von (I21727)
 
33
"paa Bohutice i Mähren" 
Mukodel, Johann Kusy von (I21712)
 
34
"paa Kulhus"

"paa Ditlevslyst"

1842 forstkandidat, 1845 landmaaler, 1846 forst- og jagtjunker , 1848 herregaardsskytte, 1857 skovrider paa Brahetrolleborg 
Paulsen, Ove Peter Henrik (I12552)
 
35
"paa Malkovice og Orlovisce"

Stod i 1558 i spidsen for 1000 mand musketerer i Wrtembergsk tjeneste.
Indvandrede til Wrtemberg. Kom fra Mähren, nær Brünn ved de polske
grænse. 
Pšovlcký von Mukodel, Sebastian (I21723)
 
36
"R* D. M."

TITEL: Baron 
Schaffalitzky de Muckadell, Vilhelm Joseph Henrik (I12338)
 
37
"R* D. M."
Cai Schaffalitzky de Muckadell (1877-1972). baron, redaktør, kap tajn. f. i Viborg
http://www.litteraturpriser.dk/aut/mc.htm
'Kan en my Krig undgaas?' (in Danish) by Cai Schaffalitzky de Mu ckadell Berlingske Aftenavis, Copenhagen, 25 Jul 1948 with a typ escript English translation as 'Can another war be avoided?' 
Schaffalitzky de Muckadell, Cai Baron (I15324)
 
38
"R* D. M." 
Schaffalitzky de Muckadell, Emil Erik (I13016)
 
39
"Riggsdale"


See extensive article on Janet or visit www.wirripang.com.au 
Broun, Janet le Brun (I15626)
 
40
"Round Mountain"

District Hospital

Presbyterian Church Middle Clarence

(ashes) 
Harrison, Isabel Grace (I15786)
 
41
"Schaffalitzky von Muckodell til Freudenthal, Obervogt i Zaberga u (Württemberg), Oberstl., Inspect., Friherre" 
Pšovlcký von Mukodel, Sebastian (I4854)
 
42 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie: Nigel David Brown / Robyn Macarthur Brown (F30980)
 
43 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Skeel, Erik Ludvig (I21794)
 
44
"til Birkelse" 
Güldencrone, Fanny Elisabeth Baronesse (I14543)
 
45
"til Bohdaer ved Ledec" 
Rabenhaupt von Suchá, Heinrich (I21714)
 
46 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Wolff-Sneedorff, Aage (I21797)
 
47
"til Feudenthal" 
Schaffalitzky von Mukodel, Bernhard (I5336)
 
48
"til Fravdegaard og Risinge" 
Bille Brahe, Oluf Baron (I14845)
 
49
"til Freudenthal" 
Schaffalitzky von Mukodel, Ernst Christoph (I5953)
 
50
"til Freudenthal" 
Schaffalitzky von Mukodel, Ludvig (I5209)
 

      1 2 3 4 5 ... 227» Næste»