free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Gravsten


Træ:  

Match 1 til 50 fra 108     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    1 2 3 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Knyttet til 
1

    
2

    
3
Adeline Anna Friederike Reventlow
Adeline Anna Friederike Reventlow
Preetz kloster kirkegaard    
4
Agnes Reventlow (1859-1924)
Agnes Reventlow (1859-1924)
Preetz kloster kirkegaard    
5
Ahlefeldt, Conrad Ditlev Carl (1795-1815)
Ahlefeldt, Conrad Ditlev Carl (1795-1815)


Ynglingen
Conrad Ahlefeldt
død på Pederstrup
Aaret 1815

Vare end hans Dage faa
og smilede end Glædens Soel
ikkun sielden til hans ior-
diske Bane tillidsfulde
løfte vi dog det svage Blik
til Gud, til den evigkier-
lige Gud.

Thi han giør Smerte
og forbinder
Han saagiør og hans
Hænder læge

(Job 5.16)
.

Theophili
II, 1 
   
6
Anders Jacobsen Reventlow og Cecilie (Sidsel) Lange
Anders Jacobsen Reventlow og Cecilie (Sidsel) Lange
Anders Jacobsen Reventlow [på Fyn] (-1518-1535)
til Søbo på S-Fyn, lensmand Og hustru
Cecilie (Sidsel) Lange (-1553)

Teksten i yderkanten af stenen:
Her hvil(es) erlig from || ma(n)ds bee(n) A(n)d(e)rs refve(n)tlof vnder ten(n)e stee(n) Med cicilie 15 || lange sin hustru Ætlæ
bo || af Søbo Gud gifve th(enne)m roo
Siden kom sig so | i lav
ha(n) blef her lavd || S(anc)te M(ar)g(re)te dav 1535

Teksten på øverste bånd:
O h(e)re gwd myskw(n)elig wi bede tig ydmydelig
at tv est os barmhiertelig ANO MDXXXV

Teksten på nederste bånd:
o søde h(e)re ihesv christ tw est vor ene frelsere vist gif os ten evige gledis trøst
    
7
Anna Sophie Reventlow sarkofag
Anna Sophie Reventlow sarkofag
    
8
Anna Sophie Reventlow sarkofag.jpg
Anna Sophie Reventlow sarkofag.jpg
Anna Sophie Reventlow sarkofag i Roskilde Domkirke
    
9
Anne Reventlow d. 1587
Anne Reventlow d. 1587
Her ligger begrawen ærlig og velburdig Jomfru Anne Reffvetlow til Søboe som var salig Anders Reffvetlow og salig Fru
Cissel Langes Datter af Søboe og lefde hun christeligen på
det LXV Aar og døde saligen her paa sin Gaard Søboe den næste Søndag efter Sct. Mortens dag Aar 1587 om Aftenen der Klochen vaar VII slet. Gud give hende med alle tro christne en glædelig og salig Opstandelse på Dommedag. Amen

    
10
Axel Christian Reventlow
Axel Christian Reventlow
Født tirsdag den 20. marts 1894 i Ærøskøbing. Død søndag den 11. december 1955 i København

Solbjerg Parkkirkegård, Frederiksberg 
   
11
Beke og Chr. Reventlows gravsten
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.)
    
12
Benedicte Christiane Reventlow
Benedicte Christiane Reventlow


Herunder hviler
BENEDICTE CHRISTIANE
GREVINDE REVENTLOW
til Grevskabet Christianssæde
Født på Aalstrup 17. januar 1834
Givt 14 October 1857
med Geheimeconferentsraad
FERDINAND CARL OTTO
GREVE REVENTLOW
til grevskaberne
Christianssæde og Reventlow
samt Baroniet Brahetrolleborg
død i København 17 januar 1893

Aldrig er jeg uden Vaade
Aldrig dog foruden Naade
Altid har jeg Suk og Vee
Altid kan jeg Jesum see

* *
Salige ere de barmhjertige
Thi dem skal vederfares Barmhjertighed

Theophili    
13
Charlotte Augusta Agnes Reventlow
Charlotte Augusta Agnes Reventlow


I kjærligt Minde
lever den i Herren hensovende
CHARLOTTE AGNES AUGUSTA
comtesse REVENTLOW
født d. 13. januar 1790
død d. 12. januar 1864

Gud er Kjærlighed og hvo som
bliver i Kjærlighed bliver i Gud
og Gud i ham


Theophili    
14
Charlotte Johanne Christiane Hildeborg Reventlow
Charlotte Johanne Christiane Hildeborg Reventlow


Herunder hviler det forgjængelige af
CHARLOTTE HANNE CHRISTIANE
HILDEBORG REVENTLOW
født d 20. marts 1835
gjenforenet den 6. juni 1854 med
hendes fader Greve Conrad Reventlow
og med hendes d. 17 april 1853
forudgangne eneste Søster Anny
efterladende sig sin sørgende Moder

Salige ere de rene af hjertet
thi de skulle see Gud

Reen af Hjertet var du elskelige Lotte
thi en Engels var din Vandring hernede
til en Engel fuldførte du den.

Kjærlighed varer evig
Efter disse dine sidste trøstende Ord til
Din moder svang din herlige efter Jesu
velsignelse stræbende Aand sig op til din
Gud og Frelser hjemme i Englenes Boliger

Theophili    
15
Christian Ditlev Einar Reventlow og hans broder
Christian Ditlev Einar Reventlow og hans broder


Herunder hviler støvet af
DITLEV CHRISTIAN EINAR REVENTLOW
Født den 18de September 1860 Død 28de Marts 1861
og af hans forudgangne ældre Broder
Født og Død den 19de Juni 1858

Sønner af Lehnsgreve Ferdinand Reventlow
og hans Hustru Benedicte født Reventlow

Lader de smaa Børn komme til mig
Thi Himmeriges Rige hører saadanne til.

Theophili    
16
Christian Ditlev Frederik Reventlow
Christian Ditlev Frederik Reventlow
Horslunde Kirkegård    
17
Christian Johan Ludvig Conrad Reventlow
Christian Johan Ludvig Conrad Reventlow


Sønnesøn af Christian Ditlev Frederik og
førstefødte af Christian Ditlev og Margrethe
Benedicte Reventlow født d 10de Sept. 1801
givt ikkun noget over 4 Måneder med Polly Holck
Winterfeldt blev den 27de sept 1828 ved Døden
vel for en Tid skilt fra os men for evig atter
forenet med den elskede Moder og saa mange ædle
Forudgangne.

Christian lykkelig i alle det ydre livs forhold
droges dog det Blik, der forstod at skatte dig
hen til den Hiertets Reenhed, hvorfra Alle een
varigere Lykke tager sit Udspring og derfor
vende vi med Veemodens Længsel Aandens Oie mod
Sielenes Land thi vi elske dig saa saare og vi
vide at din Lykke havde sin Grund deri at du var
god vide at du ikkun kaldtes til høiere Lyksalig
hed til meere udvidet Virken.

Saa blev da af dit Livs det væsentlige Intet
tabt af vores Kiærlighed til dig som hører
til vores Livs det væsentligste skal intet tabes
og vi skulle værdigere engang prise Gud for at han
knyttede det faste Baand, som forener vores Sjæle

Ja forenet skulle hisset alle dine Kiære med Dig,
med Polly med Benedicte din og hendes datter
under Gienforeningens uudsigelige Salighed prise
ham Alkiærlighedens Væld og her skal Tanken
paa dig du elskede aldrig forlade os og din af
skeed være os et opløftende Exempel paa Friehed
i Christo og Aandens Seier over det iordiske

Theophili    
18
Clara Sophia Anna Reventlow (1820-1876)
Clara Sophia Anna Reventlow (1820-1876)
Preetz kloster kirkegaard    
19
Conrad Detlev Cay Reventlow
Conrad Detlev Cay Reventlow


Herunder hviler det forgiengelige
af en ædel Menneskeven
en øm Ægtefælle og en kierlig Fader
CAI CONRAD DITLEV
greve af REVENTLOW
Født den 1. Juni 1785
gift den 4. Juni 1829 med
HANNE CAROLINE ROSENKILDE
som med tvende Døtre sørger
over hans Død den 31 Mai 1840

Theophili    
20
Conrad Georg Reventlow
Conrad Georg Reventlow
    
21
Detlev Christian Reventlow & Edith Engel
Detlev Christian Reventlow & Edith Engel
Selent Kirche    
22
Eduard Reventlow og Else Reventlow f. Bardenfleth
Eduard Reventlow og Else Reventlow f. Bardenfleth
Tibirke Kirkegård    
23
Eduard Reventlow og Ida Marie Reventlow f. Konow
Eduard Reventlow og Ida Marie Reventlow f. Konow
    
24
Eduard Vilhelm Reventlow
Eduard Vilhelm Reventlow



EDUARD VILHELM greve REVENTLOW
yngste Søn af Lehnsgreve C. D. Reventlow
og Benedicte, født von Qualen
født den 8. april 1810, Gift den 12. juli 1844
med Magdalene von Heimbruch
død den 20 sept. 1808

Din Kierlighed, Det var den styrke stor
Den lyste over dit Liv på Jord
som Solen en dejlig Morgen
Mindet om den vil følge dit Navn
og pege opad mod Kjærlighedens Havn
og lette de elskende Sorgen

Theophili    
25
Einert Carl Ditlev Reventlow OG Hildeborg Sophie Reventlow
Einert Carl Ditlev Reventlow OG Hildeborg Sophie Reventlow


Herunder hviler støvet
af

EJNAR CARL DITLEV greve REVENTLOW
og hans Hustru
HILDEBORG SOFIE grevinde REVENTLOW
Til Pugerup i Sverrig

I ømme Ægtefæller, kjærlige Forældre og sande
Menneskevenner, Eders ædle Stræben og kjærlige
Virksomhed vii længe mindes med Taknemmelighed

Ejnar Carl Ditlev Reventlow født den 6. Januar 1788
Formælet den 21. Juni 1829 ✝︎ den 1. Mai 1867. Var den
næstyngste Søn af Statsminister, Lehnsgreve
C.D.F Reventlow og Hustru født v. Beulewitz

Hildeborg Sofie Reventlow født den 21 December 1804
Formælet den 21. Juni 1829 ✝︎ den 6 Mai 1868. Var
den ældste Datter af Lehnsgreve
C.D. Reventlow og Hustru født von Qualen.

Theophili    
26
Epitafium over Jørgen Skeel, Auning Kirke
Epitafium over Jørgen Skeel, Auning Kirke
I 1699 byggedes Skeelernes pompøse gravkapel med epitafiet til minde om Chresten Skeel den Riges søn, kammerjunker Jørgen Skeel (1656-1695). I kraft af sin arv var han landets rigeste adelsmand. Han var berejst i hele Europa og havde studeret ved Københavns Universitet. Han giftede sig i 1691 med den kun 13-årige Benedicte Margrethe Brockdorff fra Holsten, men døde pludselig 4 år senere, 39 år gammel. Den unge enke, hvis viljestyrke og selvbevidsthed der foreligger adskillige vidnesbyrd om, søgte og fik - efter 4 år - kongens tilladelse til et "tarveligt Epithaphium - med den Vilkor, at Kirken på sin Bygning ej derved tager skade". Denne vanskelige opgave blev da overladt til tidens førende billedhugger, som havde etableret sig med værksted i København, belgieren Thomas Quellinus, hvis gravkapel for oberst Hans Friis ved Hørning kirke ved Clausholm fra 1691 var i frisk erindring. Med Thomas Quellinus´ fornemme gravkapel og epitafium lades ingen tvivl tilbage om enkens ønske i retning af et varigt minde for den afdøde. Det er et af den europæiske barokkunsts fineste arbejder og et fornemt eksempel på, hvordan den kunstneriske og arkitektoniske orientering efter reformationen gik imod Nederlandene.

Smedejernsgitteret, som danner indgang til gravkapellet, er det første i rækken af de stilfulde portalgitre, som er karakteristiske for Thomas Quellinus´gravminder i Danmark, og som med rimelig sikkerhed formodes at være tegnet af billedhuggeren selv. I halvbuen over dørene ses springværk-lignende slyngninger, som omslutter Benedicte Margrethe Brockdorff´s navnetræk. Lågernes nederste felt er udfyldt af en symmetrisk dekoration, mens det øverste felt består af jernstænger og mellem disse bølgeformede jernspidser. På dørrammen er sat rosetter. I et gelænder af smedejern rundt om åbningen til kapellets krypt ses også rosetter i regelmæssigt mønster og over dem en smal frise med akantusslyng.

Kammerjunker Jørgen Skeel´s portrætmedaillon på sarkofagen i kapellets krypt. Bemærk, hvordan paryk og skærf vælder ud over medaillonkanten - et karakteristisk træk for billedhuggeren. Ved kammerjunkerens "Liig-begengelse d. 23. april 1695 var en Høy-Adelig og Høyanseelig Folcke-riig Forsamling" forsamlet i "Estrups Sogne-Kircke i Auning".

Thomas Quellinus´s marmorepitafium i kapellet på nordsiden af Auning kirke er af sagkyndige kaldt "et af billedhuggerens ypperste og mest holdningsfulde værker." Dets flotte rejsning understreges af rummets arkitektoniske udformning, som også er kendetegnende for Quellinus: en indgang gennem en smedejernsportal til et kvadratisk rum, hvor gulvet er hævet nogle trin over kirkens gulv. Midt for indgangen fører en trappe ned til en krypt.
På epitafiet er kammerjunkeren fremstillet hvilende på en svær sarkofag i rødflammet marmor og omgivet af 4 dyder: Retfærdighedens, Klogskabens, Rygtets og Mådeholdets gudinder. Baggrundsudsmykningen er i sort og hvid marmor, hvor 4 søjler bærer en gesims med en brudt fronton. Over kammerjunkeren ses B. M. Brockdorff´s portræt og monogram, og på fløjene ses våben-mærkerne for henholdsvis kammerjunkeren og hustruen.

I dag står både kammerjunkerens og oberstens marmor-sarkofager i krypten sammen med 5 andre, og i niveau med epitafiet står 8 sandstens-sarkofager. Den sidste er fra 1844.

Sammenligner man de våbenmærker og hjelmtegn på epitafiets sidefelter, som udgør Jørgen Skeels og Benedicte Margrethe Brockdorffs anerækker, er det påfaldende, at hjelmtegnene er slået af og våbenmærkerne slebet ned i hustruens side. Det kan skyldes, at hun aldrig gjorde brug af den gravplads, hun havde forberedt for sig selv her, men overlod den til den søn, som var i vente, da hun pludselig stod med ansvaret for et af Jyllands største herresæder. Denne søn, Christen Scheel, blev oberst ved Fynske Livregiment, men døde 36 år gammel - endnu yngre end sin far. Benedicte Margrethe Brockdorff selv blev gift med greve Chr. Ditlev Reventlow i 1700 og flyttede med ham ind på Krenkerup på Lolland.
    
27
Epitafium på Østsiden af Haseldorf Kirke
Epitafium på Østsiden af Haseldorf Kirke
    
28
ErikkeGravsted919s_01.jpg
ErikkeGravsted919s_01.jpg
    
29
Ferdinand Carl Otto Reventlow
Ferdinand Carl Otto Reventlow


Herunder hviler Støvet af
FERDINAND CARL OTTO
Greve af REVENTLOW
til Grevskaberne Reventlow og Christianssæde
samt Baroniet Brahe Trolleborg.

Søn af Lehnsgreve C. D.. Reventlow
og hans hustru M. B. von Qualen
født 20 april 1803, død 11 september 1875
Gift 14 October 1857 med
BENEDICTE CHRISTIANE
født GREVINDE af REVENTLOW
som med deres eneste efterlevende Søn
begræder tabet af den kjærligste Mand og Fader

Joh. Ev. K 11. v 25. Jeg er Opstandelsen og Livet
og hvo som troer paa mig, om han end døer,
skal han dog leve.

Naar til Afsked Taarer rinde
Syng da ud med liflig Klang
"Herrens Venner ingensinde
mødes skal for sidste gang.".


Theophili    
30
Ferdinand Reventlow
Ferdinand Reventlow
    
31
Frederik Detlef Reventlow
Frederik Detlef Reventlow
Horslunde Kirkegård    
32
Frederik Ernst Ditlef Reventlow
Frederik Ernst Ditlef Reventlow
    
33
Frederik Reventlow
Frederik Reventlow
    
34
Frederikke Louise Sophie Charlotte von Beulwitz
Frederikke Louise Sophie Charlotte von Beulwitz
    
35
Furst, Carl Frederik 1917-1925
Furst, Carl Frederik 1917-1925
Gudmuntorp Kirkegård    
36
Fürst, Carl Andreas 1888-1982 og Reventlow, Ebba 1891-1971
Fürst, Carl Andreas 1888-1982 og Reventlow, Ebba 1891-1971
Gudmuntorp Kirkegård    
37
Grabmal für Graf Otto von Reventlow-Wittenberg und seine Gemahlin Dorothea
Grabmal für Graf Otto von Reventlow-Wittenberg und seine Gemahlin Dorothea
    
38
Gravsten
Gravsten
Shelby County, Iowa
    
39
Gravsten
Gravsten
    
40
Gravsten
Gravsten
Harlan Cemetary, Shelby County, Iowa, USA
    
41
Gravsten i Matthias-Claudius-Kirche, Reinfeld
Gravsten i Matthias-Claudius-Kirche, Reinfeld
På plade ved siden af står:
Gestorben am Tage des Apostels Petrus (29. juni) 1383
    
42
Gravsten i Udbyneder kirke for Jørgen Lykke og Beate Brahe
Gravsten i Udbyneder kirke for Jørgen Lykke og Beate Brahe
    
43
Gravsten, Ellen Gilberg, Asminderød Kirkegård
Gravsten, Ellen Gilberg, Asminderød Kirkegård
    
44
Gravsten, Selent Kirke
Gravsten, Selent Kirke


Adolph Graf von Reventlow
Erbherr auf Wittenberg
Verbitter des adlichen Klosters Itzehoe
geboren 27 aug. 1835 gestorben 17 dec. 1906

Graefin Nancy Reventlow
geboren Graefin zu Rantzau
geboren 8 aug. 1844 gestorben 9 sep. 1911

Graefin Gertrud Reventlow
geboren 4 dec. 1870 gestorben 30 mar. 1931

Heinrich Graf von Reventlow
auf Wittenberg
geboren 18 nov. 1868 gestorben 12 jan. 1938

Adolf Ludwig Christian Reventlow
auf Wittenberg
geboren 27. August 1907 gefallen 10 September 1939
in Piatek, Polen

Anna Graefin von Reventlow
geb. Gräfin zu Rantzau
geboren 30 maj 1878 gestorben 24 jan. 1969
.

Selent Kirche    
45
Heimbruch, Johanna Amalie Magdalene Elisabeth (1824-1911)
Heimbruch, Johanna Amalie Magdalene Elisabeth (1824-1911)



Grevinde Helene Reventlow
født v. Heimbruch
gift med Greve Eduard Vilhelm Reventlow
Født den 21 juli 1824
Død den 16 januar 1911
.

Selvopofrende, en sand Moder, et fast
samlende Kærlighedsbaand imellem sine!

Træt af dage, mer end Mennesker saa,
længtes du mod Gjenforening med Ham
hvis Folk blev dit, hvis Ungdoms Brud,
hvis stærke trofaste Hustru du blev!

Ydmygt bad du Gud i Jesu Navn
om Hjemlov til de evige Boliger!


Theophili
I, 3 
   
46
Henning Reventlow 1640-1705
Henning Reventlow 1640-1705
Hier Ruhet in Gott Der Hoch
Wohlgebohrne Herr Henning
Reventlau, Ritter, Herr auf
Glasau, Altenhoff und Gottes
gabe Ihro Königl Maj. zu
Dennemark Norwegen Hoch
betreuten Geheimbte und Land
Racht Ambtman zu Flensburg
ist Gebohren zu Glückstadt
Anno 1640 den 24sten Januarÿ
des Abens um 5 Uhr: Im Herrn ent
schlaffen zum Kiel Ao 1705 den 30
sten January umb ein
Uhr seines Alters 64 Jahr 7 Monate und 6
Tage dessen Seele Gott genaedig sey.

Der Gott dem Könige
Dem Werten Vaterlande
Den Seinen var getreu
Ein Teurer Werther Man
Ein Recht Nathanael.
Ruht hie verscharrt im Sande Die Seel
ist wo sie stets
In Gott sich Freuen kann.
    
47
Holck Winterfeldt, Polly (1799-1867)
Holck Winterfeldt, Polly (1799-1867)



Grevinde Polly Reventlow
født
comtesse Holck Winterfeldt
F. den 28de. Octbr. 1799 D. den 3die Juni 1867

1. Joh. Brev 4.16
Hvo som bliver i Kjærlighed
bliver i Gud
__________

Det gjorde du Moder!
.

Theophili    
48
Hylda Joanna Reventlow
Hylda Joanna Reventlow
    
49
Ida Clarelia Reventlow & Joachim Diedrich von Dewitz
Ida Clarelia Reventlow & Joachim Diedrich von Dewitz
    
50
Iven Reventlow
Iven Reventlow
Våben øverst: Reventlow, Reventlow,
Nederst: Buchwald, Rantzau.

Den smukke metalplade tilskrives
Matthias Benning, Lübeck.


Tekst på stenen

HER IVEN REVENTLOW RITTER
MARGRETA REVENTLOW SELIGE CLAWES RANTZOVWEN DOCHTER THO RAESTORP
GABRIGEL REVENTLOW HER IVENS SOEN
ANNA REVENTLOW SELIGE OTTO VAN
BOCKWOLDEN DOCHTER THO WENSIN

DVSSEN ALLEN DER TRWE GODT GNEDICH SY AMEN
ANNO – 1569


Litteratur: Klaus Krüger: Corpus der mittelalterlichen
Grabdenkmäler in Lübeck, Schleswig, Holstein
und Lauenburg (1100-1600). 1999.
    

    1 2 3 Næste»