free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Notater


Match 201 til 250 fra 11,072

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 222» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201
1. besidder af baroniet Stampenborg.
Optoges ved kgl. patent af 1 sep. 1810 i friherrestanden 
Stampe, Baron Holger (I10299)
 
202
10 Generationer med rod i Marsken (ISBN 87-985296-0-2/bind1-3) 10 børn og efterko m m e r e k e n d t til 13. generation. 
Arctander, Hans Nicolai (I11115)
 
203
10 Generationer med rod i Marsken (ISBN 87-985296-0-2/bind1-3) 10 børn og efterko m m e r e k e n d t til 13. generation. 
Brammer, Agneta Birgitte (I11314)
 
204
10 Generationer med rod i Marsken (ISBN 87-985296-0-2/bind1-3) 4 børn og efterko m m e r e k e n d t til 17. generation. 
Brammer, Elisabeth Sophie (I11147)
 
205
10 Generationer med rod i Marsken (ISBN 87-985296-0-2/bind1-3) 6 børn og efterko m m e r e k e n d t til 12. generation. 
Brammer, Claus Johannes Christian (I10693)
 
206
10 Generationer med rod i Marsken (ISBN 87-985296-0-2/bind1-3) 6 børn og efterko m m e r e k e n d t til 12. generation. 
Larsen, Lycke Marie (I10746)
 
207
10 Generationer med rod i Marsken (ISBN 87-985296-0-2/bind1-3) 7 børn og efterko m m e r e k e n d t til 15. generation. 
Brammer, Frederik Carl Gram (I11035)
 
208
10 Generationer med rod i Marsken (ISBN 87-985296-0-2/bind1-3) 7 børn og efterko m m e r e k e n d t til 15. generation. 
Schmidt, Marie Elisabeth (I11304)
 
209
10 Generationer med rod i Marsken (ISBN 87-985296-0-2/bind1-3) 9 børn og efterko m m e r e k e n d t til 13. generation. 
Galberg, Sophie Hedevig (I11175)
 
210
10 Generationer med rod i Marsken (ISBN 87-985296-0-2/bind1-3) Kongelig boGhold e r p å F r e d e r iksværk; 4 børn ogefterkommere kendt til 17. generation. 
Schulmeister, Peter Christian (I10863)
 
211
10 Generationer med rod i Marsken (ISBN 87-985296-0-2/bind1-3) sognepræst i Nø r h å , s e n e r e i Sorø; 9 børn og efterkommere kendt til 13. generation. 
Brammer, Bolle Frederik Plum (I10529)
 
212
10 Generationer med rod i Marsken (ISBN 87-985296-0-2/bind1-3) ugift 
Brammer, Gerhard Peter (I9975)
 
213
11 september 1288 var han medlem av riksrådet. Skall ha dragit ut på pilgrimsfärd år 1289. Ånyo verksam som lagman år 1291-år 1292. Han uppges död år 1294.

Sigill: ett upprest åt höger gående lejon över tre balkar 
Magnusson, Bengt (I516)
 
214
11/2 år gammel. 
Buch, Peter Jørgen (I11988)
 
215
12 børn - se Wahls slægtebog (og i et særtryk fra denne)
(Kilde: Danmarks Adels Aarbog 1974: Finn Andersen: Obelitz)
Sognepræst til Gudum 1748-65 
Jelstrup, Lars Johan (I9874)
 
216
1318 medlover for Kong Eriks forlig med Niels Olufsen Bild

1313 besegl. den af Kong Erik Menved og Fyrst Henrik indg.fred med Markgreve Vald . a f B r a n d e n burg 
Plessen, Reimar von (I705)
 
217
1355 beseglede skøde til Kong Valdemar 
Nielsen, Erik (I21951)
 
218
1365 Kongens kansler 
Nielsen, Kansler Esbern (I1159)
 
219
1366 medlover hos hertug Albrecht 
Plessen, Helmold von (I1146)
 
220
1385 ærkedegn i Roskilde, magister, 1409 biskop i Ribe, 1418 ærkebiskop i Lund 
Lykke, Ærkebiskop Peder (I1688)
 
221
1387 kannik i Roskilde og Århus, 1409 ærkedegn i Roskilde 
Bille, Ærkedegn Niels (I1625)
 
222
1393 medudsteder af et vidne på Hvbiding Herredsting. 1397tilstede på Urnehoved Ting. 
Eriksen, Peder (I1549)
 
223
1395 lensmand paa Brorup, 1418 lensmand paa Bvling 
Bille, Bent Jonsen (I1733)
 
224
14 børn

TITEL: Dame de l'union parfaite

1745 Hofmesterinde for kronprins Frederiks børn, 1751overhofmesterinde for kongens børn 
Juel, Margrethe Helvig (I8671)
 
225
1417 forlover for hr Truid Has. Tilskrives Støvring 1429 og1432 
Holck, Lyder (I1719)
 
226
1438 Hertug Adolfs Råd 
Pogwisch, Hans (I1911)
 
227
1450 Erbgesessener in Esmark. Nis Petersen blev stamfader til slægten Esmarck 
Petersen, Nis (I18251)
 
228
1465 Hofsinde hos dronning Dorothea, Amtmand over Segeberg,Gottorp 
Ahlefeldt, Peter von (I2155)
 
229
1490-1558, til Lyngsgaard, Raabelev, Vandaas, Allinde og flere Godser.

Var Søn af Steen Bille Basse til Lyngsgaard (d. 1519) og dennes anden Hustru og Broder til Ærkebispen i Lund, Torbern B.

Han var et af de mest fremragende Medlemmer af den Skaanske Adel paa Frederik I's og Christian III's Tid, saa vel paa Grund af sine store Godser og uhyre Rigdom som paa Grund af sin retskafne, dygtigeog energiske Karakter. Han efterfulgte Faderen i de fleste af dennes Skaanske Forleninger, deltog i Kong Christian II's Tog til Sverige 1520 og var en af de 4 danske Adelsmænd, som i Marts Maaned afsluttede Upsalaforliget med det svenske Rigsraad, ligesom han efter Stockholms Erobring blev sat til Slotsloven paa Stockholm Slot sammen med Otte Krumpen og Niels Lykke, da Kong Christian drog tilbagetil Danmark. Ved Kongens Kroning 4. Nov. 1520 blev han slaaet til Ridder, og i de følgende Dage spillede han en vigtig Rolle som den, der i Forening med Søren Norby fIndflydelse som ingen anden Slægti Danmark, og C. B. fik ogsaa sin Part deraf. Han deltog i Kampen mod Søren Norby og de oprørske Skaaninger og erhvervede sig en Del af Niels Brahes Gods, deriblandt Vandaas, som i over et Aarhundredeskulde blive en af hans Slægts Hovedgaarde. Han giftede sig 1524 med Lisbet Ulfstand, Datter af Jens Holgersen U., og blev derved nøje knyttet til en af Tidens mægtigste Slægter.

1528 blev han forlenet med Baahus Slot, blev Medlem af det norske Rigsraad og inden Kong Frederiks Død ogsaa af det danske. Til disse Æresposter gjorde han sig fortjent ved den Dygtighed, hvormed han1532 optraadte under Christian II's Angreb paa Norge, og ved de store Ofre, han bragte ved at udbetale den Sum, hvorfor Kong Gustav samme Aar tilbagegav Vigen, som han siden 1523 havde siddet inde med. Det blev da ogsaa ham, hvem det vanskelige Hverv betroedes -- i Forening med Svogeren Truid Ulfstand og Biskop Hans Reff af Oslo -- at bringe Orden i de opløste Forhold, hvori Norge befandt sig. Dette lykkedes ogsaa til Dels, i det det norske Rigsraad paa et Møde i Throndhjem 7. Nov. 1532 underskrev den saakaldte , som paa ny fastslog Danmarks og Norges Forening. Kort efter C. B.s Hjemkomst tilDanmark døde Kong Frederik, og paa den bekjendte Herredag i Kjøbenhavn i Juni Maaned 1533, hvor Bille-Slægten spillede en saa afgjørende Rolle saa vel i Reformationssagen som i Tronfølgesagen, var C.B. tilstede og støttede sin Slægts Politik.

Under Grevefejden sad han i god Behold paa det stærke Baahus Slot; han var en af de faa østdanske Rigsraader, som ikke hyldede Grev Christoffer, og han blev derved en Støtte og Hovedmand for det Parti, som i Tilslutning til Svenskerne arbejdede for Hertug Christians Valg til dansk Konge. Han har i disse Krigens Aar ført et særdeles virksomt og indholdsrigt Liv; vi finde ham snart i Norge og Skaane, snart i Jylland og Fyn, deltagende i de store Kampe, som afgjorde Rigets og Folkets Skæbne, og forhandlende snart med Kong Gustav, snart med det norske søndenfjældske Raad, som han formaaede til athylde Kong Christian. I Okt. 1535 sendtes han til det nordenfjældske Norge for at underhandle med Ærkebispen og Raadet om Kongens Valg og om Paalæggelsen af en Skat. Det var en farefuld Expedition, thi ingensteds vare Modsætningerne og Hadet mellem de ledende Personer større end her. C. B. medtog Vincents Lunge og Biskop Hans Reff, da han 10. Dec. 1535 fra Oslo begav sig til Throndhjem.

Begge disse Mænd vare Ærkebispens gamle og bitre Fjender. Ikke desto mindre bleve de modtagne venlig, og Ærkebispen samtykkede i alt, hvad Kongens Sendebud forlangte. Men 3. Jan. 1536 udbrød blandt den i Throndhjem forsamlede Almue et Oprør, Ærkebispen gav efter for Folkebevægelsen, og Mængden stormede løs paa de danske Sendebuds Herberg: Vincents Lunge blev dræbt, og de to andre undgik kun med Nød og næppe Døden. Tillige med Eske Bille (s. ndfr.) bleve de satte i Forvaring i Klosteret paa Tuterøen, og her blev nu C. B. siddende Vinteren over, medens Ærkebispen rejste Folket for Pfalzgrev Frederiks Sag. Da imidlertid Erobringen af Norges Hovedfæstninger, Bergenhus, Akershus og Baahus, hvor Fru Lisbet Ulfstand ledede Modstanden, mislykkedes, forhandlede Ærkebispen paa ny med Fangerne paa Tuterøen, og i Begyndelsen af April slap de fri, efter at C. B. havde forpligtet sig til ikke at hævne Oprøret og Fængslingen i Throndhjem og til at holde Baahus og Vigen til Ærkebispens og det norske Rigsraads Haand, indtil Kongevalget havde fundet Sted. I Maj Maaned vendte C. B. atter tilbage til Danmark efter sin mislykkede Sendelse.

C. B. var tilstede paa Rigsdagen i Kjøbenhavn 1536, og han har underskrevet Recessen og Haandfæstningen, vistnok med Uvilje som saa mange af det gamle katholske Rigsraad. Men han fandt sig hurtig tilrette i den nye Tingenes Orden, og som en praktisk, dygtig og forstandig Mand blev han i de følgende Aar stærkt benyttet. Hans Kjendskab til norske Forhold og hans Stilling som Lensmand paa Baahus sikrede ham en betydelig Indflydelse paa Norges indre Anliggender. Det var ham, som i Forening med Truid Ulfstand udarbejdede den norske Reces 1539, der blev Grundlaget for den norske Lovgivning, indtilChristian V's Lov indførtes. Og da den unge Prins Frederik 1548 blev sendt til Norge for at hyldes som sin Faders Eftermand, var Hr. Claus selvskreven til at være hans vigtigste Ledsager og Raadgiverpaa denne Rejse. Som Grænsevogter mod Sverige laa han i stadig Strid med Kong Gustav og den svenske Adel, især i Vestergøtland. Gjentagne Grelserne om ham fra dansk Side, og især har Lyskander i og isin Fortegnelse over danske lærde sikret ham et smukt Efterdømme. Hans trofaste og modige Hustru døde allerede 1540 efter at have født ham 4 Sønner og 7 Døtre; selv døde C. B. 4. Jan. 1558 paa Lyngsgaard i Skaane, efterladende sig en uhyre Rigdom, saa vel i Jordegods og Kjøbstadgods som i rede Penge. Han ligger med sin Hustru begravet i Vram Kirke.

F. Carlsen, Efterretn. om Gammelkjøgegaard S. 61 ff. Rørdam, Lyskanders Levned S. 211 f. Skånska Herregårdar, under Råbelöf og Vanås. 
Bille, Claus Steensen (I3278)
 
230
15.8.1792 tog borgerskab som skomager i Randers

FT 1801:

Samtlige personer i husstanden

Randers, Støvring, Randers Købstad, Randers Købstad, , , 65, FT-1801

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Johan Christian Reventlov, 32, Gift, Husbonde, Skomager,
Karen Marie Sørensdatter, 42, Gift, Hans kone, ,
Erhardt, 7, Ugift, Deres barn, ,
Søren, 6, Ugift, Deres barn, ,
Jens Hansen, 19, Ugift, Læredreng,
Christian Kuchenmæster, 37, Ugift, Logerende, Slagter,
Johan Georg Winger, 38, Ugift, Logerende, Slagter, 
Reventlov, Johan Christian (I10201)
 
231
1502 korsfarer til det hellige land 
Bille, Mogens (I2872)
 
232
1507-16 lensmand på Aalholm, 1517-23 på Kalundborg, 1523 Rigsråd, 1525 Ridder

Hans Krafse (1487-1530) var en dansk rigsråd, søn af Jesper Krafse og Karen Lunge til Basnæs, ejede Basnæs og Egholm på Sjælland og Utterslev på Lolland og blev før 1507 i en påfaldende ung alder lensmand på Aalholm, hvilket betydelige len han endnu havde 1516. Fra 1517-1523 var han derefter lensmand paa Kalundborg, og desuden havde han fra 1518 de 2 lollandske birker Næsby og Knubbelykke.

At han var en anset Mand, fremgår end videre af, at Christian 2. i 1523 betroede Sjællands forsvar til Hr. Henrik Gjøe og Hans Krafse; men i modsætning til Henrik Gjøe svigtede Hans Krafse kongens sagog hyldede Frederik 1., som til belønning optog ham i rigsrådet og forlenede ham med Korsør Slot, som han beholdt til 1529. 1525 blev han desuden ridder, og 1528 fik han livsbrev på sine 2 lollandskebirker. Hans segl findes så vel under det bekendte forbund i 1524 mod lutheranismen som under den danske Adels Forsvarsforbund 1527 i anledning af Hartvig von der Wischs overfald paa Hans Krafses venMogens Bille. I 1528 sendtes han med 4 andre rigsråder til møde med de svenske ved Kongshelle og Nyløse. En tidlig død bortrev ham 16. juni 1530, kun 43 år gammel. Hans Krafse havde 18. november 1520ægtet Lene Eilersdatter Hack til Egholm, som døde 1564. 
Krafse, Hans (I2743)
 
233
1534 ritmester for adelens rustning i Skaane

1523 Sluttede sig til Frederik I

1526 En af anførerne i krigen mod Hr. Søren Nordby

Sluttede sig nødtvunget til Grev Christopher

1537 Bar scepteret ved Kong Christians III kroning

1540 deltager i forhandlingerne med Sverige

Axel Axelsen Brahe, (o. 1480-23. februar 1551), til Krogholm og Vidskøvle, var en dansk ridder, en af de bekendteste skånske rigsråder på reformationstiden, søn af Axel Pedersen Brahe og Maren Lunge.

Brahe forekommer allerede 1501 som lensmand på Haraldsborg ved Roskilde, 1505 på Lykå i Bleking, senere på Lindholm Slot i Skåne, svor i begyndelsen af 1523 Christian 2. fornyet troskab på Lunde Landsting, men sluttede sig, straks efter at kongen havde forladt landet, til Frederik I, indtog med magt Børringe Kloster fra den bekendte Hans Mikkelsens familie, fik det i forlening og optoges i rigsrådet.

Da Søren Norby 1525 rejste den skånske bondeopstand, gik Brahes gård op i luer. Straffen over de frafaldne overdroges ham i forening med rigsmarsken Tyge Krabbe; ved denne lejlighed kom hans fætter Niels Brahes gård Vidskøvle, hvori han selv havde andel, og mere gods i hans hænder.

Under hele Frederik I's tid indtog Brahe en betydelig stilling, sendtes flere gange i diplomatiske sendelser til Sverige og fik 1531, da Christian II ventedes, tillige med Tyge Krabbe den øverste magti Skåne. Under herredagen 1533 efter kongens død beseglede han recessen af 3. juli, hvorved man søgte at give biskopperne deres fulde magt tilbage, men deltog ikke i det katolske partis mere yderliggående skridt og nævnes heller ikke blandt Hans Tausens dommere.
Af samtidige forfattere betegnes han også som en af de første adelsmænd, der ligesom Mogens Gjøe og Erik Banner sluttede sig til den nye lære. Under grevefejden, da oprøret i Malmø udbrød, søgte man at gribe ham, hvilket dog mislykkedes. Ligesom den øvrige skånske adel sluttede han sig kort efter til grev Christoffer; men da svensk hjælp nærmede sig, gik han tillige med den øvrige adel over til hertug Christian og var den skånske adels fører i slaget ved Helsingborg i januar 1535, hvor Marcus Mejer og flere af lybekkernes førere fangedes. Som statholder i Skåne ledede han derpå belejringerne af Landskrone og Malmø.

Efter Københavns overgivelse 1536 måtte han udstede revers om ikke at modsætte sig bispemagtens afskaffelse, sendtes 1537 i diplomatisk sendelse til Sverige, ledsagede 1538 Christian III til fyrstemødet i Brunsvig og var i det hele taget den betydeligste mand i Skåne lige til sin død. , siges om ham i en gammel optegnelse.

Brahe var gift 1. med Anne Lavesdatter Brock fra Vemmetofte, død 1524, og havde med hende 6 børn, 2. med den højt ansete Sophie Rosenkrantz, datter af Holger Eriksen Rosenkrantz og den bekendte fru Anne Meinstrup, død 13. november 1558. Med hende havde han ingen børn, men blev plejefader for hendes broderbørn, de i Frederik II's tid så bekendte brødre Holger, Erik Ottesen Rosenkrantz og Jørgen Rosenkrantz. 
Brahe, Axel (I3121)
 
234
1541 Gidsel Ved Bremsebro, 1563 Anfører 
Brahe, Lave Axelsson (I3513)
 
235
1558-71 forlenet med Gislev (Jærestads H.) 1561 med Sørby (Vemmingshøg H.) og Barkager (S. As bo H.) 1562 landsdommer i Slåne, 1566-67 lensmand på Landskrone. Død 1571 som sidste mand a f slægten. 
Tidemand, Jørgen (I3584)
 
236
1560-62 Hofsinde tjente 1564 til lands og 1565 til søs. Chef for "Papegøjen" 
Reventlow, Knud (I3494)
 
237
1564 Førte Arken I Herluf Trolles Flaade 
Brahe, Jørgen (I3465)
 
238
1587 Retsskriver og notar i Jever, senere krigsråd ogkommandant smst. 
Ellebracht, Conrad Eberhard von (I5221)
 
239
1590 Amtmand i Flensborg, 1600 Statholder i Hertugdømmerne,1611 Feltmarskal, 1612 Øverst b e f a l ende

1578-81 rejser Tyrkiet, Palæstina og Italien 
Rantzau, Gert (I4938)
 
240
1593 Amtmand i Tremsbüttel, 1595 i Kiel og Bordesholm,1606 i Åbenrå, 1611 Provst i Preetz kloster

v. Qualen, Otto, 1566-1620, holstensk Landraad, Søn af ovennævnte Josias v. Q. (d. 1586), er født 13. April 1566. Han kom tidlig til Hertug Adolfs Hof paa Gottorp, opdroges sammen med Hertugens SønnerFrederik og Philip og fulgte disse paa deres Udenlandsrejse.

1595 gjorde Enkehertuginde Christine ham til Amtmand paa sit Enkesæde i Kiel, og 1596 ledsagede han Hertug Johan Adolf ved hans Tilstedeværelse ved Christian IV's Kroning. 1603 blev han Hertugens Raad, 1604 hans Amtmand i Tremsbüttel og 1606 i Aabenraa; tillige blev han 1609 valgt til Provst for det adelige Stift i Preetz. Men Aaret efter faldt han i Unaade hos Johan Adolf og vendte sig derpaa tilChristian IV, hvis Raad han blev 1611; 1616 fik han Flensborg Amt.

Kongens Gunst imod ham viste sig ogsaa ved flere Sendelser, saaledes 1612 og 1617 til Kejseren og 1614 til de brunsvigske Hertuger. 1587 havde han ægtet Dorothea Rantzau, Datter af Henrik R. til Schmool og Hedvig Blome. Sit Fædrenegods Koselau solgte han, men kjøbte til Gjengjæld 1618 Klein-Nordsee og Bossee. Som sine fleste Standsfæller havde han talrige Processer og tabte flere af disse for Landretten i Haderslev 1618. Han døde 2. Dec. 1620; hans Enke overlevede ham kun til Aaret efter.

Nordalbing. Studien III, 120 ff.

J. A. Fredericia. 
Qualen, Otto von (I4767)
 
241
1611-12 Dowager County Sheriff Ellen Marsvin of Odensegård, Danmark

1620-39 County Sheriff of Dalumkloster

1626-38 Dowager County Sheriff of Davinde

Fru Ellen Marsvin was of high noble family and one of the biggest landowners of her time Fru means Mrs but at the time the title was only used for noble ladies. Her daughter, Kirsten Munk, was marriedto King Christian IV. The local administration and juridical system was in the hand of royal appointed lensmænd (fiefholders) who each administered a len (fief). It was normally the local manor-owner,and if that was an unmarried woman she was in some cases appointed Lensmand in her own right, in other cases she administered the len after her husband's death. She lived (1572-1649).

_______________________

Adelsdamen Ellen Marsvin var mor til Christian 4.s anden hustru, Kirsten Munk. Hun var en af sin tids største danske godsejere; hun blev enke for anden gang som 39-årig og koncentrerede sig herefter om at administrere sine mange ejendomme. Ellen Marsvins datter, Kirsten Munk, blev i 1615 gift med Christian 4. Han havde et godt forhold til svigermoderen og beundrede hendes økonomiske evner; hun fikbl.a. ansvar for opdragelsen af parrets børn. Selv efter kongens reelle skilsmisse fra Kirsten Munk i 1630 forblev forholdet til Ellen Marsvin godt; hun arrangerede ligefrem forholdet mellem kongen oghans nye elskerinde, Vibeke Kruse. Senere forværredes forholdet til Christian 4., og hun støttede sig nu i høj grad til de indflydelsesrige ægtemænd til Kirsten Munks døtre med kongen. I midten af 1640’erne trak hun sig tilbage til herregården Ellensborg, det nuværende Holckenhavn, på Østfyn 
Marsvin, Ellen (I5563)
 
242
1612 Bürger, 1637-1654 Bürgermeister von Tondern. Seine Frau war die Tochter
des Amtsschreibers Lucas Preuss in Tondern (vorher 1607 in Trittau) und der
Margarethe Iwersen, eine Tochter des Stallers über Eiderstedt, Everschop und
Utholm,Iwer Iwersen und der Anna Fürbringer aus Kopenhagen. Anna Preuss
heiratete nach dem Tod ihres 1. Mannes den Hausvogt in Apenrade, Hans
Kallesen. 
Andersen, Thomas (I5703)
 
243
1623 havde eneret på handel på Øsel med fransk og spansk salt og vin. Bestalling som øverste toldskriver i 1628 dog på betingelse af at han ophørte med denne handel 1629.

1636 sluttede han - sammen med to borgere i København - kontrakt med kongen om opførelse af 100 bådsmandsboliger ved St. Anne Bro. 
Rosenvinge, Willum Mortensen (I5205)
 
244
1627-58 Titular Countess Kirsten Munk of Slesvig and Holsten, Danmark

She married King Christian 4. of Danmark to the "left hand" in 1615 and had 12 children with him (who had a total of 24 children with his two wifes and a number of mistresses). In 1627 she and her daughters were given the title of Countess, but in 1630 she was banned to her estates Boller and Rosenvold, which she had inherited from her mother, Ellen Marsvin, because of an affaire with Count Otto Ludwig zu Salm. One of her daughters was Leonora Christine. Kirsten Munk lived (1598-1658).

____________

Kirsten Munk blev i 1615 Christian 4.s anden hustru. Hun var datter af Ludvig Munk og Ellen Marsvin. Sammen med kongen fik hun tolv børn, hvoraf otte overlevede. Kirsten Munk havde et tæt forhold tilChristian 4, og hun beskrives som en både intelligent og selvstændig personlighed. I 1626 indledte hun imidlertid et forhold til rhingreve Otto Ludwig af Salm, og hun og kongen fjernede sig mere og mere fra hinanden; i 1630 forlod hun hoffet og boede fra da af på sine jyske godser Boller og Rosenvold, hvor hun i nogle perioder reelt var i husarrest. Fem af Kirsten Munks døtre, heriblandt Leonora Christina, blev gift med magtfulde danske adelsmænd, som kom til at spille politiske hovedroller i det danske rigsråd. Man taler ligefrem om ”svigersønnepartiet”, som efter Christian 4.s død i 1648og frem til 1651 i mange henseender besad den reelle magt i Danmark. 
Munk, Kirsten (I5843)
 
245
1643 imm. i rostock, 1647-48 i Sorø, 1668 domdekan for højstiftet Lübeck og dekan for ko l l e g i arkirken i Eutin, Officialis og ecclesiasticus samt fyrstskoppelig amtmand på Kalte nh o d , 16 9 9 domprovst, 1701 danske gehejmeråd 
Rantzau, Joachim (I7127)
 
246
1646-47 Acting County Sheriff Anne Jørgensdatter Lunge of the Countyof Kalø with the Shire of Mols, Nørre and Sønderhals and Østerlisbjerg, Danmark
After the death of her husband, Jost Høg til Gjorslev (or Just Høeg), she administred the the tenantcy until the accounts had been settled with the King and the a new Lensmand could be appointed. Shewas daughter of Jørgen Lunge and Sophie Steensdatter Brahe. 
Lunge, Anne (I5652)
 
247
1647 verarmt. 
Alteneck, Lorenz (I18284)
 
248
1651-61 County Sheriff Anne Predbjørndsatter Gyldenstierne of the County of Hagenskov, Danmark
Anne Gyldenstierne was married to Jørgen Brahe to Hvedholm (1585-1661), she was daughter of Predbjørn Gyldenstierne (1548-1616) and Mette Hardenberg (1569-1629), mother of a number of children, and lived (1596-1677). 
Gyldenstierne, Anne (I6446)
 
249
1655 underskriver på Dragsholm. 1672 bestalling som rådmandi Nykøbing Sjælland. In t e t v i d s t e s om sønnen da han døde(Pers. 6.IV.173) 
Galskyt, Thomas Sørensen (I6708)
 
250
1657 Kornet i Henrik Sehesteds hvervede rytterregiment,1660 Ritmester 
Qualen, Hans (I6539)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 222» Næste»