Portrætter

Slægten Reventlow:

Frederik Ferdinand Reventlow
(1850 - 1910)

gm. Ida Mathilde f. Moltke (1861-1945)

Foretog sammen med broderen Christian Ditlev Reventlow udgravninger ved Ringsjön i Skåne.Andre slægter:

Georg Heinrich von Schlitz genannt von Goertz
(1668 - 1719)Slotte og Herregårde


Pederstrup
Pederstrup

Pederstrup var i henved 200 år underlagt grevskabet Christianssæde og i perioden 1813-1827 hjem for greve Christian Ditlev Frederik Reventlow, der var en af hovedkræfterne bag landboreformernes gennemførelse.

Pederstrup fungerede som forpagtergård under grevskabet, indtil den senere statsminister greve Christian Ditlev Frederik Reventlow, som overtog grevskabet Christianssæde i 1775, gjorde Pederstrup til grevskabets hovedsæde, da han i 1813 trak sig tilbage fra sin embedskarriere i København for at slå sig ned med familien på Lolland.Heraldik


reventlow_segl_1320.jpg
reventlow_segl_1320.jpgGravsten og epitafier


Einert Carl Ditlev Reventlow OG Hildeborg Sophie Reventlow
Einert Carl Ditlev Reventlow OG Hildeborg Sophie Reventlow

Herunder hviler støvet af EJNAR CARL DITLEV greve REVENTLOW og hans Hustru HILDEBORG SOFIE grevinde REVENTLOW Til Pugerup i Sverrig I ømme Ægtefæller, kjærlige Forældre og sande Menneskevenner, Eders ædle Stræben og kjærlige Virksomhed vii længe mindes med Taknemmelighed Ejnar Carl Ditlev Reventlow født den 6. Januar 1788 Formælet den 21. Juni 1829 ✝︎ den 1. Mai 1867. Var den næstyngste Søn af Statsminister, Lehnsgreve C.D.F Reventlow og Hustru født v. Beulewitz Hildeborg Sofie Reventlow født den 21 December 1804 Formælet den 21. Juni 1829 ✝︎ den 6 Mai 1868. Var den ældste Datter af Lehnsgreve C.D. Reventlow og Hustru født von Qualen.
   

Udskriv Tilføj bogmærke
Greve Cay Friederich Reventlow

Greve Cay Friederich Reventlow

Mand 1753 - 1834  (80 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Cay Friederich Reventlow 
  Titel Greve 
  Fødsel 17 nov. 1753  Paris, Frankrig Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Ordner Frederiksborg Slot, Hillerød, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Ridder af Elefanten 
  Reventlow, Cay Friedrich 1753-1834
  Reventlow, Cay Friedrich 1753-1834
  Ridder af Elefanten

  Symbolum: Nulla Palescere Culpa

  Kilde: Elefantordenens Våbenbog tome 2, side 98, Ordenskapitlet

  Ordner 1.5.1782 
  Ridder af Dannebrog

  Symbolum: "NULLA PALESCERE CULPA" 
  Reventlow, Cay Friedrich 1753-1834
  Reventlow, Cay Friedrich 1753-1834
  Ridder af Dannebrog

  Symbolum: Nulla Palescere Culpa

  Family Line V. Den grevelige linje af 1767. 1. gren (Altenhof) 

  Geheimeråd i konseillet, overkammerherre Ditlev Reventlow (1712-1783) til Glasau og Emkendorff fik 14 dec. 1767 patent som danske lensgreve.

  Våben: Skjoldet firdelt med grevekronet hjerteskjold, hvori slægtsvåbenet. 1. og 4. felt tværdelt af sølv og rødt, hvori et kronet sort vildsvinehoved (Buchwald) 2. og 3. felt delt af blåt, hvori henholdsvis en nedad- og en opadvendt vinge, fast på delingen, og sølv, hvori 2 røde bjelker (Ahlefeldt - Rumohr) 3 grevekronede hjelme med 11 traller (II, I og III)

  I: en af rødt bånd omvundet sølv søjle, besat med firbladet rød rose;
  II: vildsvinehovedet.
  III: en på en rød pude med guldfrynse siddende sølv hund med guldhalsbånd (Ahlefeldt)

  Skjoldholdere: 2 vildmænd. Fra skjoldet nedhænger en purpurkappe, ikke det sædvanlige våbentelt.
  Kilde DAA 1939 p76: II,2 
  Link https://www.nordschleswiger.dk/de/deutschland-suedschleswig/deutsch-daenische-geschichte-daenisch-wohld 
  Død 6 aug. 1834  Altenhof, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Altenhof
  Altenhof
  Herregård sydøst for Eckernförde i den tyske delstat Schleswig-Holstein;
  Var oprindelig fra omkring år 1550 ejet af familien von Brockdorff. Mette Brockdorff, født Rumohr, solgte i 1691 Altenhof til Henning Reventlow.
  Hennings søn Cay Friedrich Reventlow (1685-1762) byggede 1722-1728 det nuværende palæ. Hans søn Detlev (1710-1783), der i blev adlet i 1767, var underviser for den danske konge Christian VII. Hans ældste søn var Cay Friedrich Reventlow (1753-1834), der i perioden 1797-1802 var leder af Det Tyske Kancelli i København.
  I 1938 overgik ejerskabet af Altenhof til Marie Louise Mathilde Reventlow, gift Bethmann-Hollweg. Altenhof ejes nu af hendes efterkommere.
  Begravelse Sarau, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Reventlow, Cay Friedrich, greve, 1753-1834, geheimestatsminister født 17.11.1753 i Paris, død 6.8. 1834 på Altenhof, begravet i Sarau.

   Forældre: overkammerherre greve Ditlev Reventlow (1712-83) og Margarethe Raben (1726-94). Gift 1. g: 6.11.1785 på Gartow med komtesse Wilhelmine Magdalene Ulrica Bernstorff, født 10.10. 1766 på Gartow, død 10.5.1787 i Kbh. (Petri), d. af grev Joachim Bechtold Bernstoff til Gartow (1734-1807, gift 1g 1757 med Louise v. Steinherg, 1738-58) og Magdalene Hedevig v. Lowzow ( 1742-1803). gift 2g 24.4.1797 i Kbh. (Fred. ty.) med komtesse Emilie Louise Henriette Bernstorff, født 7.10.1776 i Kbh. (Slotsk.), død 26.11.1855 i Preetz, d. af udenrigsminister A. P. Bernstorff (1735-97) og Henriette F. Stolberg (1747-82).

   Far til Theodor R. Bror til Fritz R. R.s opvækst og uddannelse fulgte det gængse mønster for højadelens unge. I 1700-tallets sidste halvdel. Han blev undervist hjemme, bl.a. af de senere biskopper N. E. Balle og H. F. Jensen, og læste 1769-73 i Göttingen hvor han studerede sam men med C. F. Cramer og de to brødre Christian og Frederik Leopold Stolberg. 1773 blev han auskultant ved overretten i Gottorp, skønt A. P. Bernstorff ønskede ham til Kbh., men hvor faderens ønske om at have R. i nærheden blev udslagsgivende. 1776 udnævntes han til råd ved den slesvigske landret, og atter søgte A. P. Bernstorff at knytte R. til sig ved at tilbyde ham gesandtposten i Napoli, men igen strandede det på faderens modstand. 1777-78 drog R. på en større udenlandsrejse til Frankrig og Holland hvorefter han endelig indtrådte i diplomatiet idet han blev dansk gesandt i Madrid. På denne post kom han snart i et modsætningsforhold til A . P. Bernstorffs efterfølger, M. G. Rosencrone, og allerede 1781 søgte han om rappel. Hjemkomsten trak imidlertid ud, og først efter regeringsskiftet i april 1784 vendte R. tilbage på foranledning af A.P. Bernstorff.

   R. var af fødsel nært knyttet til den ledende Bernstorff-Reventlow-Schimmelmannske kreds, og han tilhørte en af monarkiets fornemste slægter. Begge hans hustruer var af den bernstorffske familie, den anden datter af A. P. Bernstorff, og R. selv delte synspunkter og holdning med den ledende kreds efter 1784. Hans dannelse og sympatiske personlighed blev sat højt af samtiden, men i egentlig snævrere politisk forstand hørte han til den "højre fløj" af kredsen . Imidlertid blev han hurtigt taget i anvendelse i statens ledelse, idet han 1784 blev overkammerjunker, s.å. chef for Det kgl. bibliotek,og 1788-94 beklædte han den betydningsfulde gesandtskabspost i Stockholm hvor han på nærmeste hold var vidne til mordet på Gustav III. 179 3 udnævntes R. til leder af Det kgl. mønt- og medaillekabinet, n.å. til chef for kunstkammeret og til direktør for Botanisk have. Som leder af disse kulturelle institutioner giorde R. god fyldest, og sam-men med overbibliotekar D. G. Moldenhawer fik han 1793 åbnet Det kgl. bibliotek for publikum.

   Ved svigerfaderen A. P. Bernstorffs død 1797 blev R. chef for tyske kancelli. Hans ledelse af kancelliet var uden initiativ, og det blev klart, at R. - der samtidig blev Gehejmestatsminister - ikke var nogen stærk politisk skikkelse. Hans veghed og ubeslutsomhed trådte stærkt frem, og han var blandt de ministre der 2.4.1801 talte for en fuldstændig underkastelse over for de britiske krav. Særlig kom hans svaghed frem i forholdet til standsfællerne i det slesvig-holstenske ridderskab. Hans indstilling til det omdiskuterede spørgsmål om livegenskabets ophævelse var svingende, og han trak afgørelsen i langdrag, og beseglende for hans politiske karriere blev forslaget om at pålægge ridderskabet større skatter. Ridderskabet var i og for sig ikke uvilligt til at bidrage til afholdelse af statens udgifter i større målestok, men det krævede under henvisning til korporationens privilegier at få fremtidige forslag forelagt til behandling. Rentekammeret, hvorfra forslaget stammede, indtog en stejl holdning, mens tyske kancelli søgte at mægle og R. selv endelig stillede sig på ridderskabets side. Både i dette spørgsmål og i reformlovgivningen vedrørende landboforholdene var R. uden tvivl under stort pres fra sin bror, Fritz R., der var en af ridderskabets ledere. 1 december 1802 kom det til et åbent sammenstød med kronprins Frederik, hvorefter R. indgav afskedsbegæring som han fik - ikke "i nåde, men "på ansøgning allernådigst", hvad der rummede en misbilligelse af hans optræden i den konkrete anledning.

   Efter A. P. Bernstorffs død 1797, Johan Ludvig Reventlows i 1801 betød R.s afskedigelse en fornyet svækkelse af den siden 1784 ledende regeringskreds, og Chr. D. Reventlow gav tydeligt udtryk for det uheldige ved hans fratræden fra statstjenesten.

   R. tog nu ophold på Altenhof og helligede sig resten af livet driften af dette og andre godser. Trods episoden i 1802 blev R. i 1816 udnævnt til guvernør og landdrost i Lauenburg og modtog i denne egenskab de nye undersåtters ed til Fr. VI og ledede inkorporeringen af landet i monarkiet. Men nogen egentlig politisk indflydelse øvede han ikke efter 1802. R. delte i alt væsentligt de synspunkter og interesser der var fremherskende i den ledende kreds, og som flere af disse havde han en hældning mod en mystisk - religiøs indstilling, der førte ham ind i kredsen omkring prins Carl af Hessen og gjorde ham til en beundrer af J. C. Lavater, der også tilegnede ham en bog.

   Æresmedlem af Videnskabernes selskab 1795.

   Kammerherre 1774. Geheimeråd 1790. Gehejmekonferensråd 1808.

  • imm. 1769, Okt., i Göttingen, 1773 (Maj) Auskultant ved Overretten paa Gottorp og i Glückstadt, fik 1775 Votum, 1776 (1 Febr.) Kmhre., 1777—78 i Frankrig og Holland, 1778 (9 Marts) 3. Civildeputeret i Admiralitets- og Kommissariatskollegiet, 1779 (24 Dec.) Gesandt i Madrid (ank. 29 Okt. 1780)—1784 (6 Marts) rappeleret, var afrejst 1782 (20 Okt.) med Løfte om at blive rappeleret, 1782 (1 Maj) hvid Ridder, 1784 (4 Apr.)—24 Maj Amtmand i Flensborg, s. A. (12 Nov.) Medlem af Overbankdirektionen —1802 (12 Dec.) og Kanalkommissionen (—1787), 1788—1802 (22 Nov.) Chef for det kgl. Bibliotek, s.A. (10 Nov.)—1797 Overkammerjunker, 1793 (31 Juli)—1803 (12 Jan.) Chef for det kgl. Mønt- og Medaillekabinet, 1794 (22 Marts)—1802 (17 Marts) Chef for det kgl. Kunstkabinet; 1797 (5 Juli)—1802 (22 Nov.) Statsminister og Præsident i Tyske Kancelli og Medlem af Ge- heimestatsraadet, 1808 (16 Sept.) Geheimekonferensraad, 1816 (2 Juni) Ridder af Elefanten, s. A. (26 Nov.)—1833 (19 Marts) Guvernør og Landdrost i Lauenborg (30 Aug.) Instrux at tage mod Hyldingen i Lauenburg), s. A. (2 Aug.)
   Ridder af Elefanten død 6 Aug. 1834 paa Altenhof.

   Gift 1° 6 Nov. 1785 paa Gartow m. Comtesse Wilhelmine Ulrica Bernstorff (F.: Geheimeraad, Greve Joachim Bechtold B. til Gartow og Magdalene Hedevig von Lowzow), f. 10 Okt. 1766 paa Gartow død 10 Maj 1787 i Kbhvn.;

   2° 24 Apr. 1797 i Kbhvn. (T. F.) m. Comtesse Emilie Louise Henriette Bernstorff (F.: Statsminister, Greve Andreas Petrus B. og Henriette Frederikke Rigsgrevinde Stolberg), f. 7 Okt. 1766 i Kbhvn., dbt. 13 s. M. (S) død 26 Nov. 1855 i Preetz.
  Person-ID I11017  Reventlow | Efterkommer efter Henning Reventlow
  Sidst ændret 6 feb. 2022 

  Far Lensgreve Detlef de Reventlou,   f. 28 okt. 1712, Altenhof, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 5 dec. 1783, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 71 år) 
  Mor Margrethe Raben,   f. 8 dec. 1726, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 13 sep. 1794, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 67 år) 
  Ægteskab 30 jun. 1745  København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F28662  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Comtesse Wilhelmine Ulrica Bernstorff,   f. 10 okt. 1766, Gartow, Niedersachsen, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 10 maj 1787, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 20 år) 
  Ægteskab 6 nov. 1785  Gartow, Niedersachsen, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Comtesse Magdalene Margrethe Hedvig Reventlow,   f. 1786, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedbegr. 2 jun. 1787, Gentofte Kirkegård, Gentofte, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder ~ 1 år)
  Familie-ID F33247  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

  Familie 2 Comtesse Emilie Louise Henriette Bernstorff,   f. 7 okt. 1766, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 26 nov. 1855, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 89 år) 
  Ægteskab 24 apr. 1797  København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Eugen Reventlow,   f. 27 nov. 1798, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 16 nov. 1885, Altenhof, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 86 år)
   2. Gottfried Reventlow,   f. 30 mar. 1800, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 26 apr. 1870, Ratzeburg, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 70 år)
  +3. Theodor Reventlow,   f. 19 jul. 1801, Christiansholm, Skovshoved Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 4 feb. 1873, Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 71 år)
   4. Marie Emilie Reventlow,   f. 28 apr. 1811   d. 1 mar. 1883 (Alder 71 år)
  Familie-ID F30491  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 21 mar. 2017 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 17 nov. 1753 - Paris, Frankrig Link til Google Earth
  Link til Google MapsOrdner - Ridder af Elefanten - - Frederiksborg Slot, Hillerød, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 6 nov. 1785 - Gartow, Niedersachsen, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 24 apr. 1797 - København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 6 aug. 1834 - Altenhof, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - - Sarau, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Portrætter
  reventlow_cay_5022.jpg
  reventlow_cay_5022.jpg
  reventlow_caif_1753_1834.jpg
  reventlow_caif_1753_1834.jpg
  Cay Friederich Reventlow
  Cay Friederich Reventlow
  Cay Reventlow
  Cay Reventlow
  Graf Cay Reventlow (1753-1834), Gutsherr von Altenhof, war von 1797-1802 Präsident der deutschen Kanzlei in Kopenhagen. Seit 1806 war er Gouverneur des neugewonnenen Herzogtums Lauenburg.
  Das Bild ist das Gegenstück zu dem Gemälde "Gräfin Luise Reventlow", Inv. Nr. 674, in der Kunsthalle zu Kiel.

  Literatur:
  Haseloff, Arthur: 100 Jahre Bildnismalerei in Schleswig-Holstein 1775-1875. Ausst.-Kat. Kunsthalle zu Kiel, Kiel 1936
  Tintelnot, Hans (Hrsg.): Kunsthalle zu Kiel Neuerwerbungen seit ihrer Wiedererrichtung 1958. Ausstellung zum 300- jährigen Jubiläum der Universität und zu Kieler Woche 1965. Ausst.- Kat. Kunsthalle zu Kiel, Kiel 1965
  Kunsthalle zu Kiel. Katalog der Gemälde. Bearb. v. Johann Schlick, Kiel 1973