Fornavn: Efternavn:
   

Udskriv Tilføj bogmærke
Claus Steensen Bille

Claus Steensen Bille

Mand ca. 1472 - 1558  (86 år)

Personlige oplysninger    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Claus Steensen Bille 
  Fødsel ca. 1472  Allindegård, Allindemagle, Sorø, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Død 13 feb. 1558  Ljungsgård (Lyngsgård), Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse Nörre Vram Kirke, Malmöhus len, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 

  • 1490-1558, til Lyngsgaard, Raabelev, Vandaas, Allinde og flere Godser.

   Var Søn af Steen Bille Basse til Lyngsgaard (d. 1519) og dennes anden Hustru og Broder til Ærkebispen i Lund, Torbern B.

   Han var et af de mest fremragende Medlemmer af den Skaanske Adel paa Frederik I's og Christian III's Tid, saa vel paa Grund af sine store Godser og uhyre Rigdom som paa Grund af sin retskafne, dygtigeog energiske Karakter. Han efterfulgte Faderen i de fleste af dennes Skaanske Forleninger, deltog i Kong Christian II's Tog til Sverige 1520 og var en af de 4 danske Adelsmænd, som i Marts Maaned afsluttede Upsalaforliget med det svenske Rigsraad, ligesom han efter Stockholms Erobring blev sat til Slotsloven paa Stockholm Slot sammen med Otte Krumpen og Niels Lykke, da Kong Christian drog tilbagetil Danmark. Ved Kongens Kroning 4. Nov. 1520 blev han slaaet til Ridder, og i de følgende Dage spillede han en vigtig Rolle som den, der i Forening med Søren Norby fIndflydelse som ingen anden Slægti Danmark, og C. B. fik ogsaa sin Part deraf. Han deltog i Kampen mod Søren Norby og de oprørske Skaaninger og erhvervede sig en Del af Niels Brahes Gods, deriblandt Vandaas, som i over et Aarhundredeskulde blive en af hans Slægts Hovedgaarde. Han giftede sig 1524 med Lisbet Ulfstand, Datter af Jens Holgersen U., og blev derved nøje knyttet til en af Tidens mægtigste Slægter.

   1528 blev han forlenet med Baahus Slot, blev Medlem af det norske Rigsraad og inden Kong Frederiks Død ogsaa af det danske. Til disse Æresposter gjorde han sig fortjent ved den Dygtighed, hvormed han1532 optraadte under Christian II's Angreb paa Norge, og ved de store Ofre, han bragte ved at udbetale den Sum, hvorfor Kong Gustav samme Aar tilbagegav Vigen, som han siden 1523 havde siddet inde med. Det blev da ogsaa ham, hvem det vanskelige Hverv betroedes -- i Forening med Svogeren Truid Ulfstand og Biskop Hans Reff af Oslo -- at bringe Orden i de opløste Forhold, hvori Norge befandt sig. Dette lykkedes ogsaa til Dels, i det det norske Rigsraad paa et Møde i Throndhjem 7. Nov. 1532 underskrev den saakaldte , som paa ny fastslog Danmarks og Norges Forening. Kort efter C. B.s Hjemkomst tilDanmark døde Kong Frederik, og paa den bekjendte Herredag i Kjøbenhavn i Juni Maaned 1533, hvor Bille-Slægten spillede en saa afgjørende Rolle saa vel i Reformationssagen som i Tronfølgesagen, var C.B. tilstede og støttede sin Slægts Politik.

   Under Grevefejden sad han i god Behold paa det stærke Baahus Slot; han var en af de faa østdanske Rigsraader, som ikke hyldede Grev Christoffer, og han blev derved en Støtte og Hovedmand for det Parti, som i Tilslutning til Svenskerne arbejdede for Hertug Christians Valg til dansk Konge. Han har i disse Krigens Aar ført et særdeles virksomt og indholdsrigt Liv; vi finde ham snart i Norge og Skaane, snart i Jylland og Fyn, deltagende i de store Kampe, som afgjorde Rigets og Folkets Skæbne, og forhandlende snart med Kong Gustav, snart med det norske søndenfjældske Raad, som han formaaede til athylde Kong Christian. I Okt. 1535 sendtes han til det nordenfjældske Norge for at underhandle med Ærkebispen og Raadet om Kongens Valg og om Paalæggelsen af en Skat. Det var en farefuld Expedition, thi ingensteds vare Modsætningerne og Hadet mellem de ledende Personer større end her. C. B. medtog Vincents Lunge og Biskop Hans Reff, da han 10. Dec. 1535 fra Oslo begav sig til Throndhjem.

   Begge disse Mænd vare Ærkebispens gamle og bitre Fjender. Ikke desto mindre bleve de modtagne venlig, og Ærkebispen samtykkede i alt, hvad Kongens Sendebud forlangte. Men 3. Jan. 1536 udbrød blandt den i Throndhjem forsamlede Almue et Oprør, Ærkebispen gav efter for Folkebevægelsen, og Mængden stormede løs paa de danske Sendebuds Herberg: Vincents Lunge blev dræbt, og de to andre undgik kun med Nød og næppe Døden. Tillige med Eske Bille (s. ndfr.) bleve de satte i Forvaring i Klosteret paa Tuterøen, og her blev nu C. B. siddende Vinteren over, medens Ærkebispen rejste Folket for Pfalzgrev Frederiks Sag. Da imidlertid Erobringen af Norges Hovedfæstninger, Bergenhus, Akershus og Baahus, hvor Fru Lisbet Ulfstand ledede Modstanden, mislykkedes, forhandlede Ærkebispen paa ny med Fangerne paa Tuterøen, og i Begyndelsen af April slap de fri, efter at C. B. havde forpligtet sig til ikke at hævne Oprøret og Fængslingen i Throndhjem og til at holde Baahus og Vigen til Ærkebispens og det norske Rigsraads Haand, indtil Kongevalget havde fundet Sted. I Maj Maaned vendte C. B. atter tilbage til Danmark efter sin mislykkede Sendelse.

   C. B. var tilstede paa Rigsdagen i Kjøbenhavn 1536, og han har underskrevet Recessen og Haandfæstningen, vistnok med Uvilje som saa mange af det gamle katholske Rigsraad. Men han fandt sig hurtig tilrette i den nye Tingenes Orden, og som en praktisk, dygtig og forstandig Mand blev han i de følgende Aar stærkt benyttet. Hans Kjendskab til norske Forhold og hans Stilling som Lensmand paa Baahus sikrede ham en betydelig Indflydelse paa Norges indre Anliggender. Det var ham, som i Forening med Truid Ulfstand udarbejdede den norske Reces 1539, der blev Grundlaget for den norske Lovgivning, indtilChristian V's Lov indførtes. Og da den unge Prins Frederik 1548 blev sendt til Norge for at hyldes som sin Faders Eftermand, var Hr. Claus selvskreven til at være hans vigtigste Ledsager og Raadgiverpaa denne Rejse. Som Grænsevogter mod Sverige laa han i stadig Strid med Kong Gustav og den svenske Adel, især i Vestergøtland. Gjentagne Grelserne om ham fra dansk Side, og især har Lyskander i og isin Fortegnelse over danske lærde sikret ham et smukt Efterdømme. Hans trofaste og modige Hustru døde allerede 1540 efter at have født ham 4 Sønner og 7 Døtre; selv døde C. B. 4. Jan. 1558 paa Lyngsgaard i Skaane, efterladende sig en uhyre Rigdom, saa vel i Jordegods og Kjøbstadgods som i rede Penge. Han ligger med sin Hustru begravet i Vram Kirke.

   F. Carlsen, Efterretn. om Gammelkjøgegaard S. 61 ff. Rørdam, Lyskanders Levned S. 211 f. Skånska Herregårdar, under Råbelöf og Vanås.
  Person-ID I3278  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

  Far Steen Basse Bille,   f. 1446, Allindegård, Allindemagle, Sorø, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1520, Allindegård, Allindemagle, Sorø, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 74 år) 
  Mor Margrethe Clausdatter Rønnov,   f. ca. 1443, Egense Kirke, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1490 (Alder 47 år) 
  Ægteskab ca. 1470  Egense Kirke, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F30187  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Lisbet Jensdatter Ulfstand,   f. før 1502, Malmöhus, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 15 maj 1540, Bohus, Kungälv, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder > 38 år) 
  Ægteskab 1 mar. 1524  Ljungsgård (Lyngsgård), Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Margrethe Bille,   f. 9 apr. 1525, Ljungsgård (Lyngsgård), Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted
  +2. Beate Clausdatter Bille,   f. 8 jun. 1526, Skarhult, Malmöhus, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 18 okt. 1605, Lundegård, Nr. Broby, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 79 år)
  +3. Steen Bille,   f. 24 dec. 1527, Wanås, Knislinge, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 5 jan. 1586, Nivå, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 58 år)
  +4. Sidsel Bille,   f. 8 jan. 1529, Bohus, Kungälv, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 8 nov. 1580, Aalborg, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 51 år)
  +5. Sophie Clausdatter Bille,   f. 31 dec. 1529, Bohus, Kungälv, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 12 apr. 1587, Holmgård, , Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 57 år)
  +6. Jens Bille,   f. 7 mar. 1531, Varberg, Halland, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 7 jun. 1575, Billesholm, Nörre Vram, Malmöhus Len, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 44 år)
   7. Holger Bille,   f. 5 sep. 1532, Bohus, Kungälv, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted
   8. Birte Bille,   f. 23 mar. 1534, Bohus, Kungälv, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted
   9. Erik Bille,   f. 6 jun. 1535, Bohus, Kungälv, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted
   10. Maren Bille,   f. 15 aug. 1537, Bohus, Kungälv, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted
   11. Lisbet Bille,   f. 4 maj 1540, Bohus, Kungälv, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1613 (Alder 72 år)
  Familie-ID F28832  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - ca. 1472 - Allindegård, Allindemagle, Sorø, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 1 mar. 1524 - Ljungsgård (Lyngsgård), Skåne, Sverige Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 13 feb. 1558 - Ljungsgård (Lyngsgård), Skåne, Sverige Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - - Nörre Vram Kirke, Malmöhus len, Skåne, Sverige Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 


Webstedet anvender The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Oprettet af Christian Ditlev Reventlow. | EU-persondataforordningen.

Template no. 7