Portrætter

Slægten Reventlow:

Anna Sophia Reventlow
(1693 - 1743)

* 1721 m. Frederik d 4. Konge af Danmark (1671-1730)


Andre slægter:

Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel
(1729 - 1796)Slotte og Herregårde


Postkort fra Etelsen
Postkort fra EtelsenHeraldik


Reventlow, Cay Friedrich 1753-1834
Reventlow, Cay Friedrich 1753-1834

Ridder af Elefanten

Symbolum: Nulla Palescere Culpa

Kilde: Elefantordenens Våbenbog tome 2, side 98, OrdenskapitletGravsten og epitafier


Reventlow, Eduard Vilhelm Christian Ludvig Ferdinand
Reventlow, Eduard Vilhelm Christian Ludvig Ferdinand

   

Udskriv Tilføj bogmærke
Erik 5 Klipping, Konge af Danmark

Erik 5 Klipping, Konge af Danmark

Mand 1249 - 1286  (37 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Erik 5 Klipping, Konge af Danmark 
  Fødsel 1249  Lolland, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Link https://da.wikipedia.org/wiki/Erik_Klipping 
  Død 20 dec. 1286  Finderup Lade, Viborg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse Viborg, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Erik Glipping (Klipping), o.1249-1286, Konge, var født paa Laaland, medens hans Fader, Christoffer (I), var
   forlenet med denne Ø; hans Moder var Margrethe, den pommerske Hertug Sambors Datter. Da Christoffer besteg
   Tronen efter Kong Abels Død (1252), uagtet Abels Søn tidligere var bleven erkjendt som Tronfølger, begyndte en
   Kamp mellem de to Linjer af Kongeslægten, der blev dobbelt ulykkelig, fordi Gejstligheden netop paa samme Tid
   kæmpede for en uafhængig kirkelig Stat inden for Landet og ved enhver Lejlighed søgte at unddrage sig Kongens
   Myndighed. Da nu Ærkebisp Jacob Erlandsen endog sammensvor sig med Kongens Fjender Erik, Abels Søn, og Fyrst
   Jarimar af Rygen og ved sin Vægring ved at krone den unge E., der dog var hyldet og anerkjendt som Arving af
   Landets Stormænd, klart lagde for Dagen, at han ønskede Kronen over i Abels Slægt, lod Christoffer Jacob
   Erlandsen fængsle i Febr. 1259. Kort efter døde Kongen i Ribe (29. Maj 1259), og E. besteg Tronen under sin
   kraftige Moders Formynderskab; han kronedes Juledag 1259. Hertug Erik gjorde dog ingen Fordring paa Tronen og
   vilde vel heller ikke have fundet Støtte hos Landets store. Margrethe søgte imidlertid at forsone sig med
   Modstanderne, løslod Ærkebispen og tildelte Erik Hertugdømmet i Sønderjylland. Ved nye Forbindelser blev
   Hertugens Stilling imidlertid truende; Margrethe rykkede med en Hær ned i Slesvig, og paa Lohede hinsides
   Danevirke kom det til et Slag 28. Juli 1261, som Dronningen tabte, til Dels ved Anførernes Forræderi, og baade
   hun og E. toges til Fange. Dronningen førtes til Hamborg, E. til Nordborg paa Als. Imidlertid blev Margrethe
   snart frigivet, medens E. som et værdifuldt Pant af de holstenske Grever overdroges til Markgreverne af
   Brandenborg for en Pengesum, de vare dem skyldige. Først i Avg. 1264 opnaaede E. sin Frihed paa de Vilkaar, at
   han skulde ægte Markgrev Johan I af Brandenborgs Datter Agnes uden Medgift. Brylluppet fandt dog først Sted
   11. Nov. 1273 i Slesvig. Striden med Ærkebisp Jacob var imidlertid ikke bleven bilagt, Kardinal Guido havde af
   Paven faaet det Hverv at undersøge Sagen, men han var E. lidet gunstig, satte endog Kongen i Band og dømte ham
   til at betale en stor Erstatning; Paven godkjendte dog ikke denne Afgjørelse. E. tilbød nu, at de landflygtige
   Prælater maatte vende hjem og Sagen afgjøres ved Voldgift. Jacob Erlandsen gik ind herpaa og var paa Hjemvejen
   til Danmark, da han døde 18. Febr. 1274.

   Hermed var Striden med Kirkens Mænd foreløbig dysset i Dvale. Ogsaa lige over for Hertugdømmet var der Ro.
   Erik var død 1272 og Lenet igjen kommet under Kronen; hans Sønner Valdemar og Erik vare da umyndige, men 1283
   forlenede E. Valdemar med Sønderjylland. Denne gjorde vel Paastand paa tillige at forlenes med Als og
   Krongodset i Slesvig, men ved en Nævn dømtes det, at disse hørte til Kronen og ikke til Hertugdømmet.
   Alligevel var han misfornøjet, forbandt sig med Kong Magnus af Norge, der forgjæves fordrede den Arv, som
   tilkom hans Hustru Ingeborg efter hendes Fader, Erik Plovpenning, og forsøgte ogsaa at bevæge Ærkebisp Jens
   Dros til Frafald. Denne angav ham for E., som lod ham fængsle og inddrog Hertugdømmet som forbrudt. Mange af
   Rigets store gik imidlertid i Forbøn for Hertugen, og efter at der paa forskjellig Maade var stillet
   Sikkerhed, erholdt han igjen Hertugdømmet 1286. Men Kongen havde mange Fjender blandt Rigets store. Det viste
   sig allerede, da han 1276 vilde have sin Søn Erik erkjendt som Konge og Marsk Stig vægrede sig ved at hylde
   ham. Samme Aar lod E. en Lov om Majestætsforbrydelse vedtage. I det hele tilvejebragtes der i disse Aar en
   Række vigtige Love, og navnlig blev der ved en Anordning eller «Haandfæstning» 1282 lagt en Række Baand paa
   Kongens Handlefrihed; den blev en Forløber for de senere ved Kongernes Tronbestigelse udstedte
   Haandfæstninger. Bestemmelserne, der søgte at sikre de enkelte Stænder deres Rettigheder og at hindre
   Vilkaarlighed fra Kongens Side, vare i det hele billige og rimelige.

   Men de stores Had døde ikke. E. havde været paa Jagt syd for Viborg, og man havde redt Natteleje for ham i en
   Lade i Finderup, da en Del formummede Skikkelser brød ind og myrdede ham ved at bibringe ham 56 Saar, hvoraf
   kun ét var under Brystet. Dette skete St. Cæcilie Nat (22. Nov.) 1286. Rygtet og snart efter Rettergangen
   udpegede som Morderne Grev Jacob af Halland, med hvem E. havde haft langvarige Stridigheder om hans Len, Marsk
   Stig Andersen, Niels Hallandsfar, Peder Porse, Rane Jonsen og 4 andre. Sandsynligvis har dog kun en enkelt,
   Arvid Bentsen, været tilstede ved selve Gjerningen; Rane Kammersvend havde dog kun slet forsvaret sin Konge
   ved Angrebet. Folkeviserne angive som Grund til Mordet, at E. havde krænket Marsk Stigs Hustru under hans
   Fraværelse, og sene Kilder beskylde E. for at have forført flere adeliges Hustruer. Herfor savnes dog enhver
   god Hjemmel, og Motiverne til Sammensværgelsen have aabenbart især været politiske, saaledes som ogsaa andre
   Viser udtale: «der er saa mange i Dannemark, som alle vil Herrer være». Forbrydelsen vakte Rædsel og Medynk;
   men som Martyr blev E. aldrig opfattet, og hvor stærkt end Aarbøgerne dadle Forræderiet, gjøre de intet Forsøg
   paa at fremhæve betydelige Egenskaber hos Kongen eller elskværdige Sider af hans Karakter. Tydningen af
   Kongens Tilnavn er usikker. Det skrives i Middelalderen altid Klipping, hvilken Form derfor maa være
   Udgangspunkt for Tolkningen af det. Klipping var en almindelig Betegnelse for et klippet Lammeskind og findes
   som Tilnavn for andre Personer; som Navn for en klippet Mønt forekommer det først i det 16. Aarhundrede.
   Historikerne paa Frederik II’s Tid søgte at tyde Tilnavnet som den, der glipper, eller den gale (glepskr) og
   begyndte derfor at skrive Glepping; i den nyeste Tid har man derefter villet forklare Glepping som Forfører
   (jvfr. oldn. glepja), hvilket Ord dog ikke findes i de nordiske Sprog. Kongens Lig blev ført til Viborg og
   blev begravet i Domkirken. I Finderup blev der bygget et Kapel. I sit Ægteskab med Agnes havde E. Sønnerne
   Erik Menved, Christoffer II og Valdemar (d. 1304) samt Døtrene Regitse, som ægtede Nicolaus II af Werle,
   Margrethe, gift med Kong Birger af Sverige, Cathrine og Elisabeth, hvilke døde unge. Agnes giftede sig paa ny
   1293 med Grev Gerhard II af Holsten; hun døde 1304 (I, 120).

   Suhm, Hist. af Danmark X. Hist. Tidsskr. VI, 329 ff.; 4. R. IV, 90 ff.

   Johannes C. H. R. Steenstrup.
  Person-ID I489  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow
  Sidst ændret 9 mar. 2024 

  Far Christoffer Valdemarsen D. 1 af Danmark,   f. 1219, Roskilde, Sømme Herred, Roskilde Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 26 jun. 1259, Ribe, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 40 år) 
  Mor Margrethe Sambiria Zu Pommern,   f. ca. 1230, Pomerollen (Før: Klein-Pommern / Hinter-Pommern), Polen Find alle personer med begivenheder på dette stedd. dec. 1282, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 52 år) 
  Ægteskab ca. 1248 
  Familie-ID F32323  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Agnes af Brandenburg,   f. 1258, Roskilde, Sømme Herred, Roskilde Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 31 okt. 1304, Ringsted, Sorø Amt, Danmark, Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 46 år) 
  Ægteskab 1273  Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Katrine Eriksdatter   d. 1283
   2. Elizabeth Eriksdatter   d. 1283
   3. Unknown   d. 1304
   4. Margrethe Eriksdatter   d. 1341
  +5. Erik VI Menved,   f. 1274, Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 15 dec. 1319 (Alder 45 år)
  +6. Christoffer 2, Konge af Danmark,   f. 27 okt. 1276   d. aug. 1332, Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 55 år)
  +7. Richiza Eriksdatter af Danmark,   f. ca. 1280   d. ca. 1308, Werle, , Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 28 år)
  Familie-ID F34101  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 1249 - Lolland, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 1273 - Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 20 dec. 1286 - Finderup Lade, Viborg, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - - Viborg, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Billeder
  Erik d 5 Klipping
  Erik d 5 Klipping
  Erik d 5. Klipping
  Erik d 5. Klipping
  Erik d 5. Klipping
  Erik d 5. Klipping

  Heraldik
  Erik d 5 Klippings segl
  Erik d 5 Klippings segl
  Seglet anvendt i perioden 1265-1284