free
web stats
Fornavn: Efternavn:
Udskriv Tilføj bogmærke
Greve Mogens Friis

Greve Mogens Friis

Mand 1623 - 1675  (51 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Mogens Friis 
  Titel Greve 
  Fødsel 7 sep. 1623  Vilhelmsborg (før: Skrumstrup), Maarslet, Ning Herred, Aarhus amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Beskæftigelse Greve 
  Family Line Friis af Vadskærgaard 
  Død 9 jun. 1675  København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Begravelse Trinitatis Kirke, København, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Friis, Mogens Greve, 1623-75, Gehejmeraad, var Søn af Niels F. til Favrskov og Skumstrup (af den gamle Adelsslægt med
   et rødt Egern i Vaabenet) og dennes i. Hustru, Dorthe Mogensdatter Gyldenstjerne til Restrup. Født 7. Sept. 1623 paa
   Skumstrup (nu Vilhelmsborg, Ning Herred) nød han en omhyggelig Opdragelse, først i Hjemmet, senere hos Holger
   Rosenkrantz til Frøllinge og Laxmand Gyldenstjerne til Bjersgaard, og kom 1634 til Herlufsholm, hvor han tilbragte
   hele 7 Aar, indtil han gik til Akademiet i Sorø; efter 1 1/2 Aars Forløb tog han Afsked med dette i en latinsk Tale
   («Encomion Soræ», 1643) og begav sig nu efter sin Faders Ønske udenlands for at afslutte sin Uddannelse. I
   Nederlandene slog han sig til Ro i Leiden; men allerede 1644 bevægede Krigsurolighederne i Hjemmet ham til at opgive
   videre Rejseplaner. Ved sin Hjemkomst fik han en Sekretærpost i danske Kancelli, men meldte sig for øvrigt strax ved
   Fanerne for at kæmpe for sit Fædreland; 1645 var han i de danske Gesandters Følge ved Fredsforhandlingerne i
   Brømsebro. 1646 forlod han Kancelliet for at fuldende sin afbrudte Rejse og gjorde nu et 14 Maaneders Ophold i Paris,
   hvorefter han gjennemrejste største Delen af Frankrig, da Brev fra hans Fader nødte ham til at vende tilbage til
   Danmark, som han naaede tids nok til at følge den gamle Konge til Graven.

   De paafølgende Aar tilbragte F. hjemme, stadig beskæftiget i Kancelliet og dertil formodentlig optagen af Styrelsen
   af de Landejendomme, der vare tilfaldne ham efter hans Moder, deriblandt, som det synes, Skumstrup, indtil han 1650
   blev udset til at ledsage Grev Christian Rantzau paa dennes Ambassade til Kejserhoffet i Wien og forskjellige tyske
   Fyrster. Da han var kommen tilbage, holdt han 5. Sept. 1652 Bryllup med Kansler Christian Thomesen Sehesteds Datter
   Anne (f. 29. April 1631). Kort før sit Bryllup var F. bleven forlenet med Helgeland i Nordlandene, hvortil 1656 endnu
   føjedes det saakaldte Tønsberg Provsti; s. A. blev han sendt til Jylland som Landkommissarius, for hvilken Tjeneste
   han belønnedes med et Prælatur i Viborg. Snart skulde imidlertid et større Felt for hans Virksomhed aabnes. 1657 blev
   han kongl. Rentemester, og de paafølgende vanskelige Aar skaffede ham fuldt op at tage vare, især da han fungerede
   som Generalkommissarius ved de allieredes Armeer, fra hvilket Hverv han skilte sig med stor Dygtighed. Han var i
   disse Aar næsten aldrig hjemme, og under hans Fraværelse i Malmø, hvorhen han var sendt som Medlem af den Kommission,
   der forhandlede med Svenskerne om Ordningen af Bornholms Forhold, døde hans Hustru i Kjøbenhavn 30. Avg. 1661. Aaret
   efter, 12. Nov., indgik F. nyt Ægteskab, med Anna Maria v. Offenberg, Datter af Christoffer v. O. til Lykkesholm og
   Marie Lützow. Som Rentemester blev han Kammerraad og Medlem af Skatkammerkollegiet, i hvilket han havde Sæde til
   1672. 1664 fik han Lister og Mandals Amter i Steden for Helgeland; 1668 var han sendt til Tønder som Medlem af den
   Kommission, der havde til Opgave at bilægge Grænsestridighederne mellem Kongen og Gottorperne.

   I den Aarrække, der var forløbet, siden F. vendte hjem fra sin store Rejse, havde han været meget virksom i
   offentlige Anliggender, men ikke mindre i sine private. Til de Ejendomme, han arvede efter sine Forældre, Skumstrup
   og Favrskov, føjede han i Aarenes Løb ved en Række Kjøb og Mageskifter et betydeligt Antal Herregaarde og meget Gods,
   til hvis Erhvervelse hans første Hustrus vistnok betydelige Arv hjalp godt. Da Bornholm efter Freden 1660 skulde
   løskjøbes fra Sverige med 8000 Tdr. Hartkorn i Skaane, var F. blandt dem, der afstode deres derværende Ejendomme mod
   Vederlag i Danmark; herved fik han udlagt en Mængde Gods i Jylland med Ret til af de gamle, nedlagte Hovedgaarde
   Torup og Vormstrup (Friisholt) at indrette frie Sædegaarde. 1662 erhvervede han Hagsholm, 1664 Boller, 1665 Jernit,
   Lyngballegaard og Tulstrup m. m., 1673 Møgelkjær; til Tider ejede han desuden M6sgaard, Østergaard, Palstrup og
   Løjstrup. Som Ejer af dette uhyre Godskomplex var han selvskreven til at være blandt de første, Christian V ophøjede
   i Grevestanden 1671; af Jernit, Tulstrup, Lyngballegaard, Hagsholm og Østergaard Godser erigeredes det følgende Aar
   Grevskabet Frijsenborg og af Torup Baroniet Frijsenvold, hvorimod de andre Godser forbleve uden for Lenene. Med
   berettiget Stolthed kunde F. i et Brev, hvori han beder Griffenfeld negotiere hans Affærer hos Kongen og sender
   Jordebøgerne over begge Lenene (3001 og 1012 Tdr. Hartkorn), kalde det «et anselig Stykke Gods og saa vel samlet, at
   ingen af alle Greverne her i Riget mig det enten før heller efter haver gjort, heller muligt skal gjøre». Som
   Griffenfeld her stod ham bi, saaledes ogsaa ved andre Lejligheder; i sit Testamente (1675) takker F. ham for beviste
   Tjenester.

   Samme Aar, F. var bleven Greve af Frijsenborg, var han mellem de første, Kongen hædrede med Danebrogsordenen ved
   dennes Oprettelse; 1673-74 fungerede han i Statskollegiet, blev Gehejmeraad og Assessor i Højesteret; 1674 udnævntes
   han til Stiftsbefalingsmand over Aarhus Stift samt Amtmand over Havreballegaard, Kalø og Stjærnholm Amter, men
   anvendtes dog 1675 til i Forening med 3 andre Gehejmeraader at forhandle med en extraordinær svensk Ambassadør. Han
   var den Gang svagelig – alt tidligere havde han søgt Helbredelse ved Badet i Pyrmont –, og 9. Juli s. A. døde han i
   sin Gaard i Kjøbenhavn, som laa der, hvor nu Raadhuset staar. Han begravedes med usædvanlig Pomp i Trinitatis Kirke,
   hvor hans Enke, der døde 1690, rejste ham et pragtfuldt Gravmæle.

   Man faar det Indtryk, at F. har været en arbejdsom og dygtig Mand, der ikke skaanede sig, naar det gjaldt
   Fædrelandets eller Kongens bedste; han havde dertil megen litterær Sans og Interesse for Videnskaberne, hvorom hans
   smukke Bibliothek, der siden er havnet i det kongelige, bærer Vidne.
  Person-ID I6374  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow
  Sidst ændret 21 sep. 2016 

  Far Niels Friis,   f. 9 okt. 1584, Vadskærgård, Tørring Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 10 apr. 1651, Favrskov, Lyngaa sogn, Sabro Herred, Aarhus Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 66 år) 
  Mor Dorte Mogensdatter Gyldenstierne,   f. ca. 1602, Store Restrup, Sønderholm Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 6 mar. 1634 (Alder 32 år) 
  Ægteskab 29 sep. 1622  Viborg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F32488  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Anne Sehested,   f. 29 apr. 1631, Kalø, Bregnet Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 30 aug. 1661, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 30 år) 
  Ægteskab 5 sep. 1652  Københavns Domkirke (Vor Frue Kirke), København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Mette Friis   d. dec. 1731
  +2. Dorthe Friis,   f. 1654, Favrskov, Lyngaa sogn, Sabro Herred, Aarhus Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1681, Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 27 år)
   3. Anne Sophie Friis,   f. 1656   d. 5 jan. 1657 (Alder 1 år)
  Familie-ID F34427  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

  Familie 2 Anne Marie von Offenberg,   f. Skønnet 1642   d. 1694 (Alder 52 år) 
  Ægteskab ca. 1662 
  Børn 
   1. Frederik Friis,   f. 15 okt. 1663, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 29 aug. 1665 (Alder 1 år)
  +2. Niels Friis,   f. 22 jun. 1665   d. 9 feb. 1699, Haag, Zuid-Holland, Holland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 33 år)
   3. Charlotte Amalie Friis,   f. 15 nov. 1670, Vilhelmsborg (før: Skrumstrup), Maarslet, Ning Herred, Aarhus amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 13 aug. 1671, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 0 år)
   4. Mariane Anna Christine Friis,   f. 11 jun. 1675   d. 8 nov. 1689, Frijsenborg, Hammel Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 14 år)
  Familie-ID F33277  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 7 sep. 1623 - Vilhelmsborg (før: Skrumstrup), Maarslet, Ning Herred, Aarhus amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 5 sep. 1652 - Københavns Domkirke (Vor Frue Kirke), København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 9 jun. 1675 - København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - - Trinitatis Kirke, København, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Billeder
  friis_mogens.jpg
  friis_mogens.jpg
  Mogens Friis
  Mogens Friis

 • Kilder 
  1. [S35208] Otto Hjort, oberstløytnant, Friis.


Webstedet anvender The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Oprettet af Christian Ditlev Reventlow. | EU-persondataforordningen. - Copyright © - Alle rettigheder forbeholdes.

Template no. 20