Fornavn: Efternavn:
   

Udskriv Tilføj bogmærke
Carl von Ahlefeldt

Carl von Ahlefeldt

Mand 1670 - 1722  (52 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Carl von Ahlefeldt 
  Fødsel 25 apr. 1670  Hardenburg (Bad Dürkheim), Rheinland-Pfalz, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Ordner 1703 
  Ridder af Elefanten 
  Elefantordenen
  Elefantordenen
  Bopæl Gråsten, , Grevskaberne Langeland og Rixingen,Baroniet Mörsberg,til Søgård,Ballegård,Grøntoft og Årup,die Wildniss mv Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Family Line XV. Greverne Ahlefeldt til Langeland og Laurvigen 
  Titel
  • Greve
  Død 7 sep. 1722  Graasten, Sønderborg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse Tranekær Slot, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Ahlefeldt, Carl Greve, 1670-1722, Statsmand.

   Han var den yngste Søn af
   Storkansler Grev Frederik A. og dennes anden Hustru Marie
   Elisabeth f. Grevinde af Leiningen og Dachsburg; han fødtes 25. April
   1670.

   Ved sin Faders Død 1686 arvede han efter dennes testamentariske
   Bestemmelse Grevskabet Rixingen i det vestlige Tyskland; Grevskabet
   Langeland tilfaldt ham 1708, efter at begge hans ældre Brødre vare døde.
   Desuden ejede han i Tyskland Friherreskabet Mørsberg, i Sønderjylland
   Familiegodserne Graasten, Søgaard og Ballegaard, og i Aaret 1702 kjøbte
   han en Del af det tidligere Krongods i Kalundborg Amt, som Frederik III
   1664 havde solgt til Gabriel Marselis. Han nedlagde her Landsbyen
   Østrup, af hvis Jorder han dannede Hovedgaarden Østrupgaard, det
   nuværende Lerchenborg. I Nærheden af Kjøbenhavn byggede han som Lyststed
   Sorgenfri Slot.

   Hans Fader lod ham faa en omhyggelig Undervisning, blandt andet under
   den bekjendte Theolog Hector Gottfried Masius’ Vejledning, og efter at
   han havde tilbragt et Par Aar sammen med denne i Udlandet, blev han som
   ung Mand knyttet nøje til den kongelige Familie. Christian V overdrog
   ham 1696 Stillingen som Gouvernør og Hofmester hos sin yngre Søn Prins
   Carl under dennes Rejse i Udlandet, i hvilken Stilling han kom til at
   afløse den senere som Minister hos Frederik IV bekjendte Johan Georg
   Holstein. Han fulgte Prinsen paa denne Rejse igjennem Tyskland,
   Schweits, Frankrig, Italien og tilbage over Holland. Man har en Række
   Breve, som Prinsens Moder, Dronning Charlotte Amalie har skrevet til ham
   under denne Rejse. Lige saa smukt et Vidnesbyrd de ere om Dronningens
   moderlige Ømhed, lige saa stærkt vidne de om den Pris, hun satte paa A.
   Hun begynder blandt andet en Gang et Brev til ham med de Ord: «Det er
   ikke simpelt hen blot en Tilfredsstillelse, men en virkelig dyb Glæde,
   jeg føler over eders Maade at være paa mod min Søn; jeg stoler i den
   Grad paa eder, at jeg ikke i den Henseende har den ringeste Tvivl. Ved
   Trofasthed og Omhu har I vundet min Yndest, som jeg stedse skal
   fastholde over for eder.» Hvor ængstelig hun end var for den
   Indflydelse, Italiens slette Sæder kunde faa paa Sønnen, saa beroligede
   det hende, at han var under A.s Tilsyn.

   Allerede inden denne tiltraadte Rejsen, var han bleven Kammerherre
   (1695); under Opholdet i Udlandet fik han Danebrogsordenen (1698), og da
   han kom hjem med Prinsen, blev der (1699) overdraget ham en Række høje
   Hofcharger. Han blev 1699 Overhofmester for Ridderakademiet, 1700
   Staldmester ligesom han ogsaa i samme Aar blev sat i Spidsen for det af
   Christian V faa Aar i Forvejen oprettede saakaldte Ridderakademi i
   Kjøbenhavn. Denne Stilling beklædte han indtil Akademiets Ophør 1703, og
   han affattede i denne Egenskab et latinsk Program 1. Nov. 1699 i
   Anledning af Kong Christians nylig indtraadte Død. Samtidig med, at A.
   indtog slige fornemme Stillinger, kom han, som det synes, til at staa
   den unge Konge Frederik IV personlig nær, og han nævnes ved Siden af
   Christian Gyldenløve som hørende til hans fortrolige Omgang, saaledes at
   i Sammenligning med dem Storkansleren Conrad Reventlow og Gehejmeraad
   Chr. S. Plessen kom til at træde i Skygge. Hojer sigter A. ligesom
   Christian Gyldenløve for rolig at have set paa, at Kongen 1703 gjorde
   sig skyldig i Bigami ved at ægte Frøken Viereck ved venstre Haand,
   uagtet Dronning Louise endnu levede. Et Vidnesbyrd om den Yndest,
   Frederik IV paa denne Tid havde for A., er, at han 1703 gjorde ham til
   Ridder af Elefanten og Geheimeraad.

   Medens A. hidtil nærmest havde levet som den fornemme Hofmand, traadte
   han 1704 i de høje Civilembedsmænds Række ved at blive Præsident i
   Kommercekollegiet, 1708 i Politi- og Kommercekollegiet, og to Aar efter
   fik han endog Sæde i Konseillet, hvor han afløste Chr. Lente, da denne
   blev afskediget, formodentlig fordi han havde været imod Deltagelsen i
   den store nordiske Krig. Som Medlem af Konseillet havde A. i Forbindelse
   med sine Kolleger Otto Krabbe og Christian Sehested i Aaret 1711 det
   Hverv at lede Regeringssagerne i Kjøbenhavn under Pesten, medens Kongen
   personlig tog Ophold i Kolding. Men efter at Pesten havde varet et Par
   Maaneder, toge de tre Konseilsherrer med Kongens Tilladelse Ophold paa
   Jægersborg Slot for at være nogenlunde sikre imod Smitten. A.s
   Virksomhed i Konseillet varede for øvrigt ikke længe. Allerede 1712 blev
   han fjærnet derfra.

   Som han tidligere havde staaet paa en spændt Fod med
   Storkansleren Conrad Reventlow indtil dennes Død 1708, saaledes vedblev
   der at være Rivninger imellem ham og den Reventlowske Familie, og da
   dennes Indflydelse atter voxede, efter at Frederik IV 1711 havde
   forelsket sig i Anna Sophie Reventlow, maatte han vige Pladsen i
   Konseillet. Dog skete det paa en i det mindste tilsyneladende hædrende
   Maade, i det han blev gjort til Statholder i Slesvig og Holsten. Denne
   Stilling beklædte han, indtil han 7. Sept. 1722 døde paa Graasten. Hans
   Embedsstilling medførte, at han spillede en fremragende Rolle ved
   Arvehyldingen af Frederik IV i Slesvig 7. Sept. 1721.

   Uagtet A. havde haft høje Embeder og store Godser, vare hans
   Formuesforhold slette, da han døde. Han havde blandt andet maattet
   pantsætte sine Ejendomme i Kalundborg Amt. I Aaret 1702 var han bleven
   gift med Ulrikke Antoinette Danneskjold-Laurwigen (f. 1686 d. 1755), en
   Datter af Statholderen i Norge Ulrik Frederik Gyldenløve. Hun overlevede
   ham indtil 1755. Fra dette Ægtepar stamme de følgende Lensgrever til
   Grevskabet Langeland.

   Moller, Nachr. v. d. Geschl. d. v. Ahlefeldt S. 437 ff.

   E. Holm.

   Kilde: Dansk Biografisk Leksikon

   _______________

   Carl Graf von Ahlefeldt (* 25. April 1670 in Hardenburg; † 7. September
   1722 in Gråsten) war Staatsmann und Herr der Herrschaften Rixingen und
   Mörsberg sowie Lehnsgraf von Langeland auf Schloss Tranekær sowie
   Landrat auf Langeland.

   Er war der jüngste Sohn des Adligen Gutsherren Friedrich Graf von
   Ahlefeldt (1623–1686), Herr von Rixingen (Réchicourt) im Bistum Metz und
   von Mörsberg (Ober-Elsass, Gemeinde Oberlarg), und dessen zweiter Frau
   Maria Elisabeth geb. von Leiningen-Dagsburg (1648–1724). Seine Frau war
   Ulrica Amalie Antoinette geb. von Danneskiold-Laurvig (1686–1755), seine
   Nachkommen waren Marie Antoinette, Friedrich und Conrad Wilhelm. Nach
   dem Tod seines Vaters im Jahre 1686 erbte er nach testamentarischer
   Bestimmung Rixingen und nach dem Tod seiner älteren Brüder 1708 das Gut
   Langeland. In 1703 verkaufte er Rixingen an seinen Schwager Graf
   Friedrich Ludwig von Nassau-Ottweiler. Neben besaß er noch die Güter
   Ballegård, Gråsten und Seegaard bei Kliplev. Von Ahlefeldt war Königlich
   dänischer Kammerherr, Geheimrat, Präfectus supemus der Königlichen
   Akademie Goröe, Statthalter der Herzogthümer und Träger des
   Dannebrog-Ordens. Am 27. April 1703 wurde er in Kopenhagen durch den
   König Friedrich IV. von Dänemark und Norwegen mit dem Elefanten-Orden
   ausgezeichnet.

   Literatur

   Schleswig-Holsteinische Ritterschaft: Beitrag zur Adelsgeschichte
   Deutschlands und Dänemarks, Schleswig 1869, S. 11.


   Kilde: Wikipedia
  Person-ID I7772  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow
  Sidst ændret 6 feb. 2022 

  Far Frederik von Ahlefeldt,   f. 1623, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 7 jul. 1686, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 63 år) 
  Mor Marie Elisabeth Grevinde Leiningen-Dagsburg-Hartenburg,   f. 10 mar. 1648, Hardenburg (Bad Dürkheim), Rheinland-Pfalz, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 13 apr. 1724, Augustenborg, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 76 år) 
  Ægteskab 1 dec. 1668  Emichsburg, Bockenheim, Rheinland-Pfalz, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F31640  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Ulrikke Antoinette Danneskiold-Laurvig,   f. 6 jan. 1686   d. 30 sep. 1755 (Alder 69 år) 
  Ægteskab 2 mar. 1702  Hamburg, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
  +1. Frederik von Ahlefeldt,   f. 29 dec. 1702, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 18 apr. 1773, Tranekær Slot, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 70 år)
   2. Ulrich Carl Greve Ahlefeldt,   f. 27 nov. 1704, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 12 nov. 1757, Vordingborg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 52 år)
   3. Christian Anton Greve Ahlefeldt,   f. 15 feb. 1706, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1740, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 33 år)
  +4. Conrad Wilhelm Greve Ahlefeldt,   f. 21 sep. 1707, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 26 jul. 1791 (Alder 83 år)
   5. Marie Antoinette Ahlefeldt,   f. 25 apr. 1711, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 12 apr. 1764, Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 52 år)
  Familie-ID F34255  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 25 apr. 1670 - Hardenburg (Bad Dürkheim), Rheinland-Pfalz, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 2 mar. 1702 - Hamburg, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 7 sep. 1722 - Graasten, Sønderborg, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - - Tranekær Slot, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Billeder
  ahlefeldt_carl.jpg
  ahlefeldt_carl.jpg
  * 1702 m. Ulrikke Antoinette Danneskiold-Laurvig (1686-1735)

  Slotte
  Ballegård
  Ballegård
  Ballegård er en hovedgård på Sundeved, beliggende ca 2 km øst for Blans i Ullerup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Kommune. Den to etagers hvidkalkede hovedbygning i rokokostil er opført 1771 ved Lorentz Jacobsen og fredet tillige med to andre mindre huse i 1950. Senere kom gården i Conrad Reventlows eje. Han fik kongens tilladelse til at oprette Grevskabet Reventlow med hovedgårdene Sandbjerg og Ballegård. Gården er beliggende ved et lille vandløb, som drev en mølle, som der stadig kan ses ruinrester af. Navnet "Ballegård" kommer sandsynligvis fra gårdens beliggenhed på en mindre forhøjning (balg, balle).
Webstedet anvender The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Oprettet af Christian Ditlev Reventlow. | EU-persondataforordningen.

Template no. 7