free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Jørgen Erik Skeel

Jørgen Erik Skeel

Mand 1737 - 1795  (57 år)Search using:
  
Udvid alle   |   Fold alle sammen  
Personlige oplysninger    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Jørgen Erik Skeel 
  Slægtskabmed Margrethe Frederikke Wagner
  Køn Mand 
  Født 4 feb. 1737  Nordborg Slot, Als, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Døbt 7 feb. 1737  Nordborg Slot, Als, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Beskæftigelse
  • Statsminister, stiftamtmand i Akershus stift
  Død 11 jan. 1795  København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Søskende 10 søskende 
  Notater 

  • Jørgen Erik Skeel, 1737-95, Statsminister, var en Søn af Gehejmeraad Holger Skeel. (d. 1764). Han fødtes 4. Febr. 1737 i Amtmandsboligen paa Nordborg, blev allerede 1755 Avskultant i Rentekammeret og1760 Kommitteret sammesteds. 1766 udnævntes han til Stiftamtmand over Bergens Stift og Amtmand i Søndre Bergenhus Amt, men beklædte kun en kort Tid denne Stilling, i det han allerede 1768 kaldedes til3. Deputeret for Finanserne og Medlem af Overskattedirektionen. I 1770 avancerede han til 2. Finansdeputeret og udnævntes tillige til Medlem af Direktionen for Fonden ad usus publicos, ligesom han ogsaa i Slutningen af samme Aar blev Medlem af den efter Gehejmestatsraadets Ophævelse nedsatte raadgivende "Konferens", der dog udelukkende kom til at beskæftige sig med finansielle Sager.
   Desuden var han i 1770 Medlem af den Kommission, som skulde undersøge Aar-sagerne til en paa Bornholm udbrudt Misfornøjelse med forskjellige Skatter.
   Allerede i Maj det følgende Aar fjærnedes han imidlertid af Struensee fra sine Embeder og maatte overtage Stillingen som Amtmand over Tønder Amt; men strax efter Hofrevolutionen 1772 kaldtes Skeel tilbage til Hovedstaden, blev Deputeret i Finanskol-legiet og Chef først for det danske, senere for det norske Kammer samt paa ny Medlem saa vel af Overskattedirektionen som af Direktionen for Fonden adusus publicos og fungerede tillige i nogle Maaneder som Direktør for Øresunds Toldkammer.
   Desuden fik han Ordre til at indtræde som Medlem baade af den Kommission, der behandlede Skilsmissesagen imellem Kongen og Dronningen, og af den Kommission, der skulde undersøge de under Struensee-Regimentet skete Forandringer i Lovgivningen og Administrationen.
   Det varede dog ikke længe, før han blev mindre velset af de nye Magthavere ved Hoffet, hvis Optræden han ingenlunde udelt beundrede, men endog til Tider frimodig udtalte sig imod. Han fjærnedes derforallerede i Slutningen af 1772 igjen fra Hovedstaden og maatte overtage Landdrostiet i Pinneberg, hvor han forblev indtil 1784, da han efter Kronprinsens Overtagelse af Regeringen beskikkedes til Stiftamtmand i Akershus Stift og Amtmand i Akershus Amt. Forholdene i de faa Aar, han virkede her, vare ingenlunde lette, thi dels var Forholdet til den svenske Nabo spændt, dels herskede der en ikke ringeGjæring iblandt Almuen i det sydlige Norge, og Skeel var selv Medlem af den Kommission, som 1786 nedsattes for at undersøge de fremsatte Klager over de lokale Embedsmænd-, men det lykkedes ham dog saavel ved sin Embedsførelse, særlig en levende Interesse for Norges Opkomst, som ved sin personlige Optræden at gjøre sig i høj Grad agtet og afholdt, hvorpaa han ved sin Afrejse, efter at han 1788 varbleven udnævnt til Justitiarius i Højesteret, modtog de mest utvetydige Vidnesbyrd.
   Stillingen som Justitiarius kom han ikke til at beklæde, thi forinden han kunde faa overtaget den, udnævntes han 1789 til Statsminister og i. Deputeret i det vestindisk-guineiske Rente- og Generaltoldkammer. 1790 blev han tillige Medlem af den extra-ordinære Finanskommission, af Kanalkommissionen og den bestandige Kvægsygekommission og 1791 af den paa Schimmelmanns Foranledning nedsatte Kommissionangaaende Negerhandelens Ophævelse.
   Han døde pludselig i Kjøbenhavn u. Jan. 1795. Han var 1755 bleven Hofjunker, 1758 Kammerjunker, 1769 hvid Ridder, 1779 Gehejmeraad og 1790 Elefantridder.
   Efter hans Død holdtes der i Selskabet for Efterslægten en Mindefest over ham, ved hvilken Lejlighed saa vel Christen Pram som Rosenstand-Goiske, der nøje kjendte hans private og offentlige Færd, gavsympathetiske Skildringer af ham, hvori de navnlig fremhævede - hvad der i øvrigt bestyrkes af forskjellige spredte Udtalelser andensteds fra - hans klare Omdømme, store Arbejdsomhed, udprægede Retfærdighedsfølelse og en Sandhedskjærlighed, der end aldrig fornægtede sig lige over for Regenten, fremdeles hans ualmindelige Fordomsfrihed og Tolerance, hans mildtdømmende Sind og hans levende Medfølelse med Samfundets Stifbørn.
   Skeel blev 30. Avg. 1765 gift med Anna Dorothea Ahlefeldt (døbt 14. Nov. 1743 i Ekernførde, f 25. April 1805 i Pinneberg), Hofdame hos Prinsesse Louise og en Datter af Oberst Henrik Ahlefeldt og Frederikke Krag.
   _________________________________
   Jørgen Erik Holgersen Skeel, Kaldet Jørgen Erik Scheel. Statsminister, Chef for Generaltoldkammeret, Gehimeraad, Ridder af Elephanten, Søn af Holger Skeel og Regitze Güldencrone, er født d. 4de Februar 1737 og opkaldt efter sin Faders og Farbroder. Han blev:
   1755 Hofjunker og Auscultant (Person der overværer forhandlingerne i et kollegium uden selv at stemme) i Rentekammeret.
   1758 Kammerherre;
   1760 Commiteret i Rentekammeret;
   1765, d. 30te Januar, holdt han Joord med Ane Dorthea Ahlefeldt (Datter af Oberst Henrik von Ahlefeldt og Frederikke Krag), Hofdame hos Prinsesse Louise, Frederik Vs. Søster, hvilket fandt Sted i Hoffets Nærværelse paa Slottet; d. 30te August s.A. stod deres Bryllup paa Fredensborg Slot;
   1766 blev han Stiftamtmand i Bergen;
   1768, d. 8de Februar, Deputeret i Rentekammeret, dog var han endnu i Mai Maaned Stiftamtmand i Bergen;
   1769 Ridder af Danebrogen;
   1770 Deputeret i Finanscollegiet;
   1771 Amtmand i Tøndern;
   1772 Deputeret i Rentekammeret og Chef for det danske Kammer og Øresunds Toldkammer under Finanserne. Skeel var i dette Aar Meddommer i Skilsmissesagen mellem Kongen og Dronningen (Nr. 9 af de 35 Dommere), cfr. Holst: For Romantik og Hist., Decbr.-Heftet 1870.
   Samme Aar Landdrost i Pinneberg;
   1779 Gehimeraad;
   1784 Stiftamtmand i Christiania og Chef for Generaltoldkammeret; Samme Aar Ridder af Elephanten; 1795, d. 11te Januar, døde J. E. Skeel uden at have været sengeliggende, idet han reiste sig fra Spisebordet.
   Om Skeels Virksomhed og Charateer haves det Vidnesbyrd, at han var en duelig Embedsmand, en retsskaffen og veltænkende Mand, og naar det et Sted anføres, at det i de da bevægede Tider var uvist, om hans Ophøielse ikke fornemlig skyldtes hans Forhold til General Gähler, „hvis Søster han havde til Ægte”, da maa hertil bemærkes, at Skeel ikke var gift med Gählers Søster, men derimod var nok Gählers Hustru Søster til Skeels Hustru. Af Skeels Forflyttelse og Forsendelser til Embeder udenfor Hoverstaden i de urolige Aar 1769-1772 kan man kun slutte, at Manden ikke har været Partimand, idet han snartvar yndet, snart mistænkt saavel af det Struenseeske som af det Guldbergske Regimente. Man seer saaledes, at han i 1769 blev Ridder og i 1770 Deputeret, ligesom han ogsaa i Slutningen af dette Aar, daGehimeconseillet ophævedes, kom ind i den da oprettede Gehimeconference Commision, der foruden af ham bestod af Schimmelmann, Gähler, Rantzau, v. Osten og v. Haxthausen, men at han derpaa i 1771 sendtes til Tøndern som Amtmand. Derefter siges der, at strax efter Struenses Fald (17de Januar 1772), afsendtes Bud efter Grev Thott, Gehimeraad Schack-Rathlou og Stiftamtmand Skeel, der ogsaa d. 28de Januar indfandt sig i Kjøbenhavn. Ind i selve Statsraadet traadte han imidlertid ikke, som de to andre, nævnte Mænd, han blev Deputeret i Finanserne og Rentekammeret, ligesom han beskikkedes til i Forening med Thott og Schack-Rathlon at undersøge de i disse halvanden Aar gjorte Forandringer i Lovgivningen, men inden Aarets Udgang maatte han drage til Pinnenberg forblev han, indtil Kronprinds Frederik1784 indtraadte i Regjeringen med Bernstorff som Raadgiver, da Skeel strax befordredes til Stiftmand i Christiania og nogle Aar senere kaldes til at være Statsminister. Det synes herefter, at Skeel ikke har bøiet sig for noget af Partierne, men bevaret sin honette Characteer og ene passet sin Embedsvirksomhed, hvori han dog stundom ved svagt Helbred.
   At Forholdene ogsaa i det Aar kunde bevæge Skeels Moder til sin Dagbog at tilføie ved hans Kaldelse fra Bergen i 1768: „denne Forandring er i visse Henseender noget bekymmerlig”, er saare naturligt. Efter en Fortælling, som lever i familien, skal han ved sit Forhold i 1772 under et Ophold hos sin Svoger Chr. Brandt, da Administrator paa Rantzau i Holsteen, have paadraget sig det styrende Parti’s Uvillie. Brandt skal nemlig i et stort Selskab, han havde hos sig en Dag, have reist sig og udbragt en Skaal for „den retfærdige Regering”. Skeel, der som ædeltænkende Mand indigneredes over, at Chr. Brandt kort efter Broderen, den ulykkelige Enevold Brandts Henrettelse, kunde nedværdige sig til at udbringe en saadan Skaal, reiste sig øjeblikkelig fra bordet, lod sin Vogn kjøre for Døren og forlodSelskabet, hvilket Juliane Marie aldrig kunde tilgive ham.
   Ved Skiftet efter Faderen fik J.C. Skeel i Forening med Broderen Vilh. Matth. Skeel Faareviele Gaard og Gods udlagt som Arv, men Aaret efter, 1767, solgte de denne Eiendom for 58,000 Rdl. Eiendommen var da af Hartkorn 282 Td. (Trap I. 778).
   Ane Dorthea Ahlefeldt skal have levet flere Aar efter Skeels Død som Enke i Rellingen ved Pinneberg. Hun kan altsaa ikke være død allerede 1796, som de Lengnickske Saml. angive. Portrait af Jørgen Erik Skeel haves paa Birkelse.
  Person-ID I9949  Reventlow
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

  Far Aner Holger Skeel
            f. 2 apr. 1699, Birkelse, Åbybro, Aalborg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 9 mar. 1764, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 64 år) 
  Mor Aner Regitze Sophie Güldencrone
            f. 22 maj 1706, Vilhelmsborg (før: Skrumstrup), Maarslet, Ning Herred, Aarhus amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 27 okt. 1779  (Age 73 år) 
  Gift 12 apr. 1730  Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F32627  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Aner Anne Dorothea von Ahlefeldt
            f. 1743, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 25 apr. 1805, Rellingen, Tyskland, Pinneburg,Slesvig-Holsten Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 62 år) 
  Gift 30 aug. 1765  Fredensborg Slot, Fredensborg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
  Gift: 1x1. Louise Skeel
            f. 6 dec. 1766, Fårevejle, Skrøbelev Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 27 maj 1812  (Age 45 år)
   2. Holger Henrik Skeel
            f. 24 feb. 1768, Fårevejle, Skrøbelev Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 17 okt. 1769  (Age 1 år)
   3. Regitze Sophie Skeel
            f. 21 jul. 1769, Fårevejle, Skrøbelev Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 11 apr. 1771  (Age 1 år)
  Gift: 1x4. Henriette Frederikke Skeel
            f. 28 okt. 1770, Fårevejle, Skrøbelev Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 13 jan. 1851  (Age 80 år)
   5. Albrecht Skeel
            f. 8 aug. 1772, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 26 nov. 1777  (Age 5 år)
   6. Vilhelm Skeel
            f. 22 okt. 1773, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 2 dec. 1777  (Age 4 år)
   7. Holger Skeel
            f. 16 feb. 1775, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 11 dec. 1777  (Age 2 år)
  +8. Sophus Peter Frederik Skeel
            f. 22 jul. 1776, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 22 nov. 1826, Birkelse, Åbybro, Aalborg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 50 år)
  +9. Christian Frederik Erik Skeel
            f. 19 aug. 1777
            d. 22 nov. 1837  (Age 60 år)
  Gift: 1x10. Sophie Eleonore Frederikke Skeel
            f. 26 dec. 1778, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 18 nov. 1836, Leipzig, Sachsen, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 57 år)
  Gift: 1x11. Marie Josephine Skeel
            f. 29 feb. 1780, Rellingen, Tyskland, Pinneburg,Slesvig-Holsten Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 12 mar. 1821, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 41 år)
  Gift: 1x12. Caroline Ernestine Alexandrine Skeel
            f. 5 feb. 1782
            d. 13 apr. 1837, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 55 år)
  Gift: 1x13. Christiane Skeel
            f. 8 feb. 1783
            d. jun. 1837  (Age 54 år)
   14. Elisabeth Sophie Skeel
            f. 1786
            d. 1786  (Age 0 år)
  Sidst ændret 18 sep. 2015 
  Familie-ID F30417  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødt - 4 feb. 1737 - Nordborg Slot, Als, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsDøbt - 7 feb. 1737 - Nordborg Slot, Als, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 30 aug. 1765 - Fredensborg Slot, Fredensborg, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Louise Skeel - 6 dec. 1766 - Fårevejle, Skrøbelev Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Holger Henrik Skeel - 24 feb. 1768 - Fårevejle, Skrøbelev Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Regitze Sophie Skeel - 21 jul. 1769 - Fårevejle, Skrøbelev Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Henriette Frederikke Skeel - 28 okt. 1770 - Fårevejle, Skrøbelev Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Albrecht Skeel - 8 aug. 1772 - København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Vilhelm Skeel - 22 okt. 1773 - København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Holger Skeel - 16 feb. 1775 - Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Sophus Peter Frederik Skeel - 22 jul. 1776 - Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Sophie Eleonore Frederikke Skeel - 26 dec. 1778 - Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Marie Josephine Skeel - 29 feb. 1780 - Rellingen, Tyskland, Pinneburg,Slesvig-Holsten Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 11 jan. 1795 - København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet