Fornavn: Efternavn:
   

Udskriv Tilføj bogmærke

 Kirkegårde og gravsten i Vesterborg, Vesterborg, Lolland-Falster, Danmark


Træ:  

 Ikon Beskrivelse Status Beliggenhed Navn (Død/Begravet)
Ahlefeldt, Conrad Ditlev Carl (1795-1815)
Ahlefeldt, Conrad Ditlev Carl (1795-1815)
Ynglingen Conrad Ahlefeldt død på Pederstrup Aaret 1815
Vare end hans Dage faa og smilede end Glædens Soel ikkun sielden til hans ior- diske Bane tillidsfulde løfte vi dog det svage Blik til Gud, til den evigkier- lige Gud. Thi han giør Smerte og forbinder Han saagiør og hans Hænder læge (Job 5.16) .
 
  II, 1  Conrad Ditlev Carl Ahlefeldt (d. 13 nov. 1815)
 
Benedicte Christiane Reventlow
Benedicte Christiane Reventlow
Herunder hviler BENEDICTE CHRISTIANE GREVINDE REVENTLOW til Grevskabet Christianssæde Født på Aalstrup 17. januar 1834 Givt 14 October 1857 med Geheimeconferentsraad FERDINAND CARL OTTO GREVE REVENTLOW til grevskaberne Christianssæde og Reventlow samt Baroniet Brahetrolleborg død i København 17 januar 1893 Aldrig er jeg uden Vaade Aldrig dog foruden Naade Altid har jeg Suk og Vee Altid kan jeg Jesum see * * Salige ere de barmhjertige Thi dem skal vederfares Barmhjertighed
 
    Benedicte Christiane Reventlow (d. 17 jan. 1893)
 
Charlotte Augusta Agnes Reventlow
Charlotte Augusta Agnes Reventlow
I kjærligt Minde lever den i Herren hensovende CHARLOTTE AGNES AUGUSTA comtesse REVENTLOW født d. 13. januar 1790 død d. 12. januar 1864 Gud er Kjærlighed og hvo som bliver i Kjærlighed bliver i Gud og Gud i ham
 
    Charlotte Augusta Agnes Reventlow (d. 12 jan. 1864)
 
Charlotte Johanne Christiane Hildeborg Reventlow
Charlotte Johanne Christiane Hildeborg Reventlow
Herunder hviler det forgjængelige af CHARLOTTE HANNE CHRISTIANE HILDEBORG REVENTLOW født d 20. marts 1835 gjenforenet den 6. juni 1854 med hendes fader Greve Conrad Reventlow og med hendes d. 17 april 1853 forudgangne eneste Søster Anny efterladende sig sin sørgende Moder
Salige ere de rene af hjertet thi de skulle see Gud
Reen af Hjertet var du elskelige Lotte thi en Engels var din Vandring hernede til en Engel fuldførte du den.
Kjærlighed varer evig Efter disse dine sidste trøstende Ord til Din moder svang din herlige efter Jesu velsignelse stræbende Aand sig op til din Gud og Frelser hjemme i Englenes Boliger
 
    Charlotte Johanne Christiane Hildeborg Reventlow (d. 6 jun. 1854)
 
Christian Ditlev Einar Reventlow og hans broder
Christian Ditlev Einar Reventlow og hans broder
Herunder hviler støvet af DITLEV CHRISTIAN EINAR REVENTLOW Født den 18de September 1860 Død 28de Marts 1861 og af hans forudgangne ældre Broder Født og Død den 19de Juni 1858
Sønner af Lehnsgreve Ferdinand Reventlow og hans Hustru Benedicte født Reventlow
Lader de smaa Børn komme til mig Thi Himmeriges Rige hører saadanne til.
 
    Ditlev Christian Einar Reventlow (d. 28 mar. 1861)
udøbt dreng Reventlow (d. 19 jun. 1858)
 
Christian Johan Ludvig Conrad Reventlow
Christian Johan Ludvig Conrad Reventlow
Sønnesøn af Christian Ditlev Frederik og førstefødte af Christian Ditlev og Margrethe Benedicte Reventlow født d 10de Sept. 1801 givt ikkun noget over 4 Måneder med Polly Holck Winterfeldt blev den 27de sept 1828 ved Døden vel for en Tid skilt fra os men for evig atter forenet med den elskede Moder og saa mange ædle Forudgangne.
Christian lykkelig i alle det ydre livs forhold droges dog det Blik, der forstod at skatte dig hen til den Hiertets Reenhed, hvorfra Alle een varigere Lykke tager sit Udspring og derfor vende vi med Veemodens Længsel Aandens Oie mod Sielenes Land thi vi elske dig saa saare og vi vide at din Lykke havde sin Grund deri at du var god vide at du ikkun kaldtes til høiere Lyksalig hed til meere udvidet Virken.
Saa blev da af dit Livs det væsentlige Intet tabt af vores Kiærlighed til dig som hører til vores Livs det væsentligste skal intet tabes og vi skulle værdigere engang prise Gud for at han knyttede det faste Baand, som forener vores Sjæle
Ja forenet skulle hisset alle dine Kiære med Dig, med Polly med Benedicte din og hendes datter under Gienforeningens uudsigelige Salighed prise ham Alkiærlighedens Væld og her skal Tanken paa dig du elskede aldrig forlade os og din af skeed være os et opløftende Exempel paa Friehed i Christo og Aandens Seier over det iordiske.
 
    Christian Johan Ludvig Conradt Reventlow (d. 27 sep. 1828)
 
Conrad Detlev Cay Reventlow
Conrad Detlev Cay Reventlow
Herunder hviler det forgiengelige af en ædel Menneskeven en øm Ægtefælle og en kierlig Fader CAI CONRAD DITLEV greve af REVENTLOW Født den 1. Juni 1785 gift den 4. Juni 1829 med HANNE CAROLINE ROSENKILDE som med tvende Døtre sørger over hans Død den 31 Mai 1840
 
    Conrad Detlev Cay Reventlow (d. 31 maj 1840)
 
Eduard Vilhelm Reventlow
Eduard Vilhelm Reventlow
EDUARD VILHELM greve REVENTLOW yngste Søn af Lehnsgreve C. D. Reventlow og Benedicte, født von Qualen født den 8. april 1810, Gift den 12. juli 1844 med Magdalene von Heimbruch død den 20 sept. 1808
Din Kierlighed, Det var den styrke stor Den lyste over dit Liv på Jord som Solen en dejlig Morgen Mindet om den vil følge dit Navn og pege opad mod Kjærlighedens Havn og lette de elskende Sorgen
 
    Eduard Vilhelm Reventlow (d. 20 sep. 1868)
 
Einert Carl Ditlev Reventlow OG Hildeborg Sophie Reventlow
Einert Carl Ditlev Reventlow OG Hildeborg Sophie Reventlow
Herunder hviler støvet af EJNAR CARL DITLEV greve REVENTLOW og hans Hustru HILDEBORG SOFIE grevinde REVENTLOW Til Pugerup i Sverrig I ømme Ægtefæller, kjærlige Forældre og sande Menneskevenner, Eders ædle Stræben og kjærlige Virksomhed vii længe mindes med Taknemmelighed Ejnar Carl Ditlev Reventlow født den 6. Januar 1788 Formælet den 21. Juni 1829 ✝︎ den 1. Mai 1867. Var den næstyngste Søn af Statsminister, Lehnsgreve C.D.F Reventlow og Hustru født v. Beulewitz Hildeborg Sofie Reventlow født den 21 December 1804 Formælet den 21. Juni 1829 ✝︎ den 6 Mai 1868. Var den ældste Datter af Lehnsgreve C.D. Reventlow og Hustru født von Qualen.
 
    Einert Carl Detlef Reventlow (d. 4 maj 1867)
Hildeborg Sophie Reventlow (d. 6 maj 1868)
 
Ferdinand Carl Otto Reventlow
Ferdinand Carl Otto Reventlow
Herunder hviler Støvet af FERDINAND CARL OTTO Greve af REVENTLOW til Grevskaberne Reventlow og Christianssæde samt Baroniet Brahe Trolleborg.
Søn af Lehnsgreve C. D.. Reventlow og hans hustru M. B. von Qualen født 20 april 1803, død 11 september 1875 Gift 14 October 1857 med BENEDICTE CHRISTIANE født GREVINDE af REVENTLOW som med deres eneste efterlevende Søn begræder tabet af den kjærligste Mand og Fader
Joh. Ev. K 11. v 25. Jeg er Opstandelsen og Livet og hvo som troer paa mig, om han end døer, skal han dog leve.
Naar til Afsked Taarer rinde Syng da ud med liflig Klang "Herrens Venner ingensinde mødes skal for sidste gang.".
 
    Ferdinand Carl Otto Reventlow (d. 11 sep. 1875)
 
Heimbruch, Johanna Amalie Magdalene Elisabeth (1824-1911)
Heimbruch, Johanna Amalie Magdalene Elisabeth (1824-1911)
Grevinde Helene Reventlow født v. Heimbruch gift med Greve Eduard Vilhelm Reventlow Født den 21 juli 1824 Død den 16 januar 1911 .
Selvopofrende, en sand Moder, et fast samlende Kærlighedsbaand imellem sine! Træt af dage, mer end Mennesker saa, længtes du mod Gjenforening med Ham hvis Folk blev dit, hvis Ungdoms Brud, hvis stærke trofaste Hustru du blev! Ydmygt bad du Gud i Jesu Navn om Hjemlov til de evige Boliger!  
  I, 3  Johanna Amalie Magdalene Elisabeth von Heimbruch (d. 16 jan. 1911)
 
Holck Winterfeldt, Polly (1799-1867)
Holck Winterfeldt, Polly (1799-1867)
Grevinde Polly Reventlow født comtesse Holck Winterfeldt F. den 28de. Octbr. 1799 D. den 3die Juni 1867 1. Joh. Brev 4.16 Hvo som bliver i Kjærlighed bliver i Gud __________
Det gjorde du Moder!  
    Polly Holck-Winterfeldt (d. 3 jun. 1867)
 
Louise Christiane Benedicte Malvine Reventlow OG 
Christiane Benedicte Malvine Louise Reventlow
Louise Christiane Benedicte Malvine Reventlow OG Christiane Benedicte Malvine Louise Reventlow
LOUISE CHRISTIANE BENEDICTE MALVINE fød den 26de Juli 1830 døde den 26de Februar 1837
CHRISTIANE BENEDICTE MALVINE LOUISE Fød den 27de Februar 1832 Døde den 24de Marts 1833
Alt her søde uskyldige smaa Engle være de Forældrenes Einar og Hilda Reventlows Haab og deres Glæde
Men intet Haab som af Gud vedlagdes i det mod Ham den algode barnlig henvendte aandige Menneske vil blive uopfyldt og enhver sand Glæde bærer i sig Spiren til hoiere og varigere Glæde hisset
 
    Christiane Benedicte Malvine Louise Reventlow (d. 24 mar. 1833)
Louise Christiane Benedicte Malvine Reventlow (d. 26 feb. 1837)
 
Reventlow, Anny Frederikke Sofie Cecilie (1830-1853)
Reventlow, Anny Frederikke Sofie Cecilie (1830-1853)
Herunder hviler det forgjængelige af Anny Frederikke Sofie Cecilie Reventlow Født d. 14. april 1830 Gjenforenet d. 17. april 1853 med hendes for- udgangne Fader Greve Conrad Ditlev Reventlow. Dybt savnet og inderlig begrædt af hendes efterladte Moder og Søster.
Vær stærk i Troen og vær overbevist om at Gud gjør alt vel.
Dette var din sidste Bøn til din elskede Søster forinden din troende ved mange Lidelser lutrede fromme menneskekjærlige Sjæl i din unge Alder inddrog til det bedre Land hvorefter du længtes.
Over din frigjorte Aand, du kjære udbreder der sig her i de himmelske Boliger Jesu Fred og dit rette Fædrelands bedste Velsignelse.
 
    Anna (Anny) Frederikke Sophia Cicilia Reventlow (d. 17 apr. 1853)
 
Reventlow, Christian Detlev (1775-1851)
Reventlow, Christian Detlev (1775-1851)
Herunder hviler det jordiske Klædebaand af Christian Ditlev Greve af Reventlow Til Grevskaberne Christianssæde og Reventlow Født den 28. April 1775 Gift den 24. Juni 1800 med Margrethe Benedicte von Qualen Død den 31. Januar 1851 ________ Guds og Sandheds Erkjendelse i Christo var din rastløse Stræben din utrættelige Virken i Kjærlighed Velsignet være Fader dit Minde! Fulgt være dit Eksempel! ________ Du søgte ærligt efter Sandheds Spor med Alvor efter Vejen til Guds Rige Nu ser i Lys du hvert et dunket Ord og Veiens Maal du fandt, du elskelige.
 
    Christian Detlev Reventlow (d. 31 jan. 1851)
 
Reventlow, Christian Ditlev Eberhard Preben Ferdinand
Reventlow, Christian Ditlev Eberhard Preben Ferdinand
CHRISTIAN DITLEV REVENTLOW 28/8 1912 6/4 1928 OG HANS MODER 1884-1984
Og I skal erkende Sandheden og Sandheden skal frigøre eder Joh 8-34 .
 
    Lucie-Marie Ludovika Anastasia Adelheid Karola Hedevig Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (d. 20 apr. 1984)
Christian Detlev Eberhard Preben Ferdinand Reventlow (d. 6 apr. 1928)
 
Reventlow, Christian-Einar Ferdinand Ludvig Eduard
Reventlow, Christian-Einar Ferdinand Ludvig Eduard
 
    Christian-Einar Ferdinand Ludvig Eduard Reventlow (d. 2 feb. 1929)
 
Reventlow, Eduard Vilhelm Christian Ludvig Ferdinand
Reventlow, Eduard Vilhelm Christian Ludvig Ferdinand
 
    Eduard Vilhelm Christian Ludvig Ferdinand Reventlow (d. 22 jan. 1923)
 
Reventlow, Hilda Benedicte (1870-1870)
Reventlow, Hilda Benedicte (1870-1870)
Herunder hviler støvet af HILDA BENEDICTE REVENTLOW Født den 12. september 1870 Død den 14. september 1870
og af hendes lille broder født og død den 29. November 1871
Børn af Lensgreve FERDINAND REVENTLOW og hans hustru BENEDICTE født REVENTLOW
Urandsagelige ere dine veie, o Gud. .
 
    Hilda Benedicte Reventlow (d. 14 sep. 1870)
udøbt dreng Reventlow (d. 29 nov. 1871)
 
Reventlow, Iven Eduard
Reventlow, Iven Eduard
 
    Iven Eduard Reventlow (d. 20 jul. 2003)
 
Reventlow, Louise Sybille (1783-1848)
Reventlow, Louise Sybille (1783-1848)
LOUISE SYBILLE REVENTLOW Fød den 30te Juni 1783 Indgik til det bedre Liv den 1ste Mai 1848 Lykkelig den der lever saa Gud hengiven saa opofrende og kjerlig som Du! Lykkelig her, Lykkelig hisset!! .
 
    Louise Sybille Reventlow (d. 1 maj 1848)
 
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Elskede Søn! Mindet om din faste Villie dit ædle Hierte Din inderlige Kierlighed, der bandt dig til din fromme Adelheit og til alle dine Kiere og hver en anden Lighed mellem dig og din ædle Bro- der Christian samler vort længselsfulde Blik i et him- melsk Billede i hvilket vi see Eder forenede med den elskede Moder, med hende hvis fromme Kierlighed saa blidt ledede Eders de første Trin paa den Vei, hvor paa I uden at svigte vandrede mod Evighedens Maal.  
    Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst Reventlow (d. 5 nov. 1835)
 
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
I have vel en Bedrøvelse, men Jeg vil se Eder igen og Eders Hierte skal glædes, og Ingen skal da tage Eders Glæde fra Eder. Ioh Evg 16.22 
    Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst Reventlow (d. 5 nov. 1835)
 
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Ludvig! Skjønt lykkelig i alle dit ydre Livs Forhold, droges dog det Blik, som forstod at skatte Dig, hen til den Hier- tets Renhed, hvorfra ale- ne en værdigere Lykke tager sin Udsending og derfor vende vi med Vemodens Længsel Aandens Øie mod Sjælenes Land, hvorhen Du kaldtes til højere Lyksalighed, til mere udvidet Virken, og hvor vi en- gang verdigere skulle prise Gud for det stærke Kierlig- heds Baand, hvor med Han knyttede os til Dig og hvor- af Intet skal tabes! 
    Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst Reventlow (d. 5 nov. 1835)
 
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Sønnesøn af Christian Ditlev Frederik og tredje Søn af Chri- stian Detlev og Margrethe Be- nedicte Reventlow født den 16. juni 1806. Gift ikkun noget over 3 Maaneder med Adelheit von Der Decken, blev den 5.November 1835 ved Døden vel for en Tid skilt fra os, men for evigt at- ter forenet med den elskede Moder og med Dig du evig elske- de Christian og saa mange ædle Forudgangne. 
    Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst Reventlow (d. 5 nov. 1835)
 
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
 
    Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst Reventlow (d. 5 nov. 1835)
 
Rosenkilde, Hanne Caroline (1806-1884)
Rosenkilde, Hanne Caroline (1806-1884)
Salige er de som sørge, Thi de skulle hussvales. Matth 5.C.4V
Herunder hviler det forgiængelige af HANNE CAROLINE REVENTLOW datter af afdøde Conferentsraad Rosenkilde Født den 15 iuni 1806. Ægteviet 4. iuni 1829 til Greve CONRAD REVENTLOW
Ved Guds Naade gienforenet med Mand Børn og Forældre 24. October 1884
Begrædt af en efterladt Søster. .
 
    Hanne Caroline Rosenkilde (d. 24 okt. 1884)
 
udøbt pige datter af Einar og Hilda Reventlow
udøbt pige datter af Einar og Hilda Reventlow
Ikkun fem Dage var du uskyldige lille Pige dine Forældres Einar og Hilda Reventlows Haab og Glæde herneden Men som dine Søstre vil du berede dem evige Glæder i Gudsrige
 
    udøbt pige Reventlow (d. 15 jul. 1835)
 

Webstedet anvender The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Oprettet af Christian Ditlev Reventlow. | EU-persondataforordningen.

Template no. 7