free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Steen Ottesen Brahe

Steen Ottesen Brahe

Mand 1547 - 1620  (73 år)Search using:
  
Udvid alle   |   Fold alle sammen  
Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Steen Ottesen Brahe 
  Slægtskabmed Christian Ditlev Ludvig Reventlow
  Køn Mand 
  Født 30 jan. 1547  Gladsaxehus, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Beskæftigelse
  • 1573-74 Hofsinde, senere hofskænk. 1575 Lensmand. 1585 Gesandt. 1589 Hofmester Prinsesse Anna. 1592 Lensmand Kalundborg
  Bopæl Knudstrup, Kågeröd, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Kilde
  • DAA 1985 p697 135e*
  Død 11 apr. 1620  Frederiksborg Slot, Hillerød, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse Kaagerod Kirke, Svalöv, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Søskende 11 søskende 
  Notater 
  • Diplomat, En from og godgørende mand

   Brahe, Steen, 1547-1620, til Knudstrup, Rigsraad, født 21. Dec. 1547 paa Gaarden Gladsaxe og en Søn af Otte B. (d. 1571), hørte til sin Tids betydeligste Adelsmænd baade ved sin Deltagelse i Statslivet og ved sin store Godsrigdom.

   I Modsætning til sin et Aar ældre Broder Tyge fik han en væsentlig praktisk Uddannelse. Efter Skolegang i Aarhus og Aalborg blev han sat i Huset hos Steen Rosensparre for at optugtes i Hoftjeneste. Ved Kongens Medvirkning anbragtes han 2 Aar efter hos Grev Günther af Schwarzburg, med hvem han 1563 fulgte til Danmark, da Greven her overtog Stillingen som Feltøverste, og senere til Ungarn, og af hvem han, o. 21 Aar gammel, erklæredes væragtig. Omtr. 1569 tog han, som en kort Tid ogsaa havde gjort Krigstjeneste hos Prins Vilhelm af Oranien, til Kurfyrsten af Sachsen, ved hvis Hof han blev, indtilFaderens Dødsfald 1571 kaldte ham hjem. 1573-75 var han ansat ved det danske Hof, først som Hofjunker, senere en kort Tid som Skjænk. 1575 indtraadte han i Ægtestanden, og s. A. begyndte hans Forleninger, nemlig: Froste Herred i Skaane 1575-82, Vrangstrup i Sjælland 1577-78, Saltø sammesteds 1578-80, Kalundborg 1580-81, Ravnsborg paa Laaland 1581-88, Helsingborg 1588-92 og endelig atter Kalundborg1592-1620. I Maj 1578 udnævntes han til Rigsraad, en Værdighed, som han beklædte i det ualmindelig lange Tidsrum af 42 Aar, og hvormed var forbunden Overtagelsen af en Uendelighed af Hverv, saa at hankom til at føre et højst uroligt Liv: han maatte idelig indfinde sig til Raadsmøder, Herredage, Retterting og Hoffester, maatte afholde Mønstringer over Adelens Rostjeneste, modtage og forhandle med fremmede Fyrster og Afsendinger, ja selv drage til fjærne Lande; først i sine senere Aar, da Alderen gjorde sin Indflydelse gjældende, fik han noget roligere Dage.

   Medens hans Virksomhed i Raadsalen for største Delen skjuler sig, kan her peges paa nogle af de mange offentlige Ærender, der betroedes ham. 1581 sendtes han til Warnemünde for at modtage og ledsage Kongens Svigermoder, Hertuginde Elisabeth af Meklenborg. 1585 gik han som Gesandt til Kejseren, og i Slutningen af samme Aar rejste han til Sachsen for at repræsentere Kongen ved dennes Søsters, Kurfyrstinde Annas, Begravelse. 1586 var han med at modtage Hertugen og Hertuginden af Meklenborg, der aflagde et Besøg her i Landet. 1589 fulgte han som Hofmester Skotlands vordende Dronning, Prinsesse Anna, til Norge, hvor de maatte overvintre, og hvor Kong Jacob VI opsøgte sin Brud; det følgende Aar ledsagede han Kongeparret ned til Danmark og der fra til Skotland. Baade 1591 og 1592 maatte han en Tid under nogle Regeringsraaders Fraværelse i Kjøbenhavn, og 1593 blev han virkeligt Medlem af Regeringsraadet, som førte Styret under Christian IV's Mindreaarighed. I 3 Aar, lige indtil den unge Konge1596 selv overtog Regeringen, var S. B. Medlem af dette 4 Mands Udvalg, Højdepunktet af hans sociale Stilling; til Dækning af de betydelige Udgifter, der herved paaførtes ham, forlenedes han 1594 medMunkeliv Kloster og St. Hans Kloster i Bergen uden Afgift, hvilken Forlening han igjen maatte afgive 1597.

   1592 var han i Sverige ved Hertug Carl af Sødermanlands (Carl IX's) Bryllup. Ved Kroningshøjtidelighederne 1596 spillede han naturligvis en fremtrædende Rolle, og ved den da afholdte Ringrenden udmærkede han sig særlig, skjønt nu allerede til Aars. 1597 var han Medlem af det Gesandtskab, der med Hertug Joachim Frederik, Administrator i Magdeburg (senere Kurfyrste af Brandenborg), afsluttede Ægteskabskontrakten om hans Datter Anna Cathrines Giftermaal med Christian IV. 1599 var han Afsending i Sverige. 1602 ledsagede han Enkedronningen og hendes Datter Hedevig til Dresden, hvor den sidstes Bryllup med Kurfyrsten af Sachsen stod. 1603 deltog han i Grænsemødet i Flakkebæk. 1604 var han med Kongen paa Herredagen i Bergen, og 1606 fulgte han ham til England. 1607 repræsenterede han i Brunsvig Kongen ved dennes Søsterdatters Bryllup. 1611 var han under Kongens Fraværelse i Krigen en af Regeringsraaderne. 1619 var han Deltager i Grænsemødet i Ulfsbæk.

   Endelig døde han 11. April 1620 paa Kalundborg Slot; hans Lig nedsattes i Familiebegravelsen i Kaagerød Kirke ved Knudstrup. S. B. var uden Tvivl en særdeles dygtig Mand, og han var en ærlig og retsindig Mand. Med en stærk Følelse for Betydningen af høj Byrd og egne Fortjenester forbandt han en dyb religiøs Tro og stor Godgjørenhed; i Familielivet synes han, trods en fremherskende Hang til Alvor,at have været mild og kjærlig. Forenede han i Tidernes Løb mange Hverv paa sin Haand, forstod han ogsaa at samle store Besiddelser. Efter Faderen arvede han Halvdelen af Knudstrup; den anden Halvdel afkjøbte han 1594 Broderen Tyge, inden denne forlod Danmark. Med sin første Hustru fik han Næsbyholm i Sjælland, hvor han opførte en ny Hovedbygning 1585, og en Gaard i Kjøbenhavn (), og hans anden Hustru bragte ham de jyske Gaarde Barritskov, som han 1598 ligeledes ombyggede, og Bradskov. 1581 kjøbte han Bregentved, og ved Arv tilfaldt ham Tersløsegaard i Sjælland (o. 1604), Hvedholm paa Fyn (1611) og Engelsholm i Jylland (1615).

   Han var 3 Gange gift: 1. (18. Sept. 1575) med Birgitte Rosenkrantz, f. 12. April 1555 d. 9. Sept. 1588, Datter af Otte R. til Næsbyholm og Ide Gjøe; 2. (6. Sept. 1590) med Kirstine Holck, f. 10. April1558 d. 10. Febr. 1599, Datter af Hans H. til Barritskov og Margrethe Rotfeldt og Enke efter Hans Krafse til Egholm (d. o. 1587); 3. (30. Juni 1602) med Sophie Rostrup, d. 18. Dec. 1632, Datter af Jørgen R. til Selleskovgaard og Margrethe Skeel og Enke efter Mads Sandberg til Løjstrup (d. 1597). Medens det sidste Ægteskab var barnløst, fentved S. 205 ff. Hist. Tidsskr. 5. R. VI, 615 ff.

   C. F. Bricka.
  Person-ID I4762  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow
  Sidst ændret 17 sep. 2020 

  Far Aner Otto Brahe
            f. 11 nov. 1518, Tosterup, Malmöhus Len, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 18 jun. 1571, Helsingborg Slot, Helsingborg, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 52 år) 
  Mor Aner Beate Clausdatter Bille
            f. 8 jun. 1526, Skarhult, Malmöhus, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 18 okt. 1605, Lundegård, Nr. Broby, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 79 år) 
  Familie-ID F33163  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Aner Birgitte Ottesen Rosenkrantz
            f. 22 maj 1555, Skærvad, Ginnerup sogn, Djurs Nørre Herred, Randers amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 9 sep. 1588, Næsbyholm, Glumsø, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 33 år) 
  Gift 18 okt. 1575  København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Ide Steensdatter Brahe
            f. 1576
            d. 1587  (Age 11 år)
  +2. Otte Steensen Brahe
            f. 22 maj 1578, Næsbyholm, Glumsø, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 5 jul. 1651, Næsbyholm, Glumsø, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 73 år)
   3. Birgitte Steensdatter Brahe
            f. sep. 1579
            d. 5 nov. 1579  (Age ~ 0 år)
   4. Erik Steensen Brahe
            f. ca. 1580
            d. 1631, Næstved, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age ~ 51 år)
  +5. Jørgen Brahe
            f. 22 maj 1585, Halsted kloster (tidl. Juellinge), Halsted, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 12 feb. 1661, Hvedholm, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 75 år)
  +6. Sophie Steensdatter Brahe
            f. 16 aug. 1588, Boddum Bisgård, Hurup Thy, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 2 jul. 1659  (Age 70 år)
   7. ? Steensdatter Brahe
            f. 16 aug. 1588, Næsbyholm, Glumsø, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Sidst ændret 25 jan. 2015 
  Familie-ID F28298  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Aner Kirsten Hansdatter Holck
            f. 10 apr. 1588, Barritskov, Barrit, Vejle, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 10 feb. 1599, Egholm Slot, Sæby Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 10 år) 
  Other partners:  Hans Krafse  
  Gift 6 sep. 1590  Helsingborg, Malmöhus Len, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
  +1. Birgitte Steensdatter Brahe
            f. 1591
            d. 1627  (Age 36 år)
   2. Helvig Steensdatter Brahe
            f. ca. 1593
            d. før 28 jan. 1651  (Age ~ 58 år)
  Sidst ændret 25 jan. 2015 
  Familie-ID F27507  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 3 Aner Sophie Jørgensdatter Rostrup
            f. før 1563
            d. 15 jul. 1632, Kalundborg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age > 69 år) 
  Other partners:  Mads Sandberg  
  Gift 30 jun. 1602 
  Billeder
  Steen Ottesen Brahe og 3. ægtefælle Sophie Jørgensdatter Rostrup
  Steen Ottesen Brahe og 3. ægtefælle Sophie Jørgensdatter Rostrup
  Sidst ændret 25 jan. 2015 
  Familie-ID F33572  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Billeder
  brahe_steen.jpg
  brahe_steen.jpg